374/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 374/2020   Θέμα 12ο

Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (ΚΑ 02.45.6262.001)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 07/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα που ακολουθεί:

 

Η εργασία αφορά καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στις  Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή.

Επειδή η εκτέλεση όμως της υπόψην εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί  αφενός το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (συγκεκριμένα υπηρετεί ένας μόνιμος χειριστής μηχανημάτων) και τα  μηχανήματα έργων του Δήμου  δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό,Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Eργασίες Kαθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία συνημμένα επισυνάπτεται.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στις Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή, με χρονική διάρκεια έως 31-8-2021.

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

 

 

  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • το γεγονός ύπαρξης σχετικής πίστωσης ΚΑ 02.45.6262.001 ποσού 24.800,00€ π/υ τρέχοντος έτους,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Λέγγα Μάρκου & Κατσιμπούλα Αντωνίου.

 

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης, με ίδια μέσα, εργασιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (ΚΑ 02.45.6262.001).

 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4674/2020, εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, των ως άνω εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει:

α) ως αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών τον καθαρισμό χώρων Νεκροταφείων και περιβάλλοντος χώρου στις Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων, στους οποίους έχουν συσσωρευθεί φυτικές γαίες, χώματα και προϊόντα εκσκαφών. Επίσης θα γίνει η φόρτωση των μπάζων, καθώς και των υπολειμμάτων από δέντρα και ρίζες (κυπαρίσσια κ.λ.π.) που έχουν ξεραθεί και η απομάκρυνσή τους με προσοχή.

β) την διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή του συμφωνητικού έως 31-8-2021.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 374/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email