374/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 374/2017

Περίληψη : Αναγκαιότητα & Καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση του Οδικού δικτύου της Τ. Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ , της Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ   και Τ. Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα & Καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση του Οδικού δικτύου της Τ. Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ , της Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ. Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

Κιάτο 12-10-2017

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης αναγκαιότητας και καθορισμού τρόπου ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»

Έχοντας υπόψη :

 1. Την αριθ. 22/2017 μελέτη του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 72 του Ν. 3852/2010,
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 103 του Ν. 3463/2006 εκ των οποίων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο διοίκησης για κάθε ζήτημα του Δήμου, πλην των ρητώς υπαχθέντων στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων και ως τέτοιο αποφασίζει για την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε δημοτικού έργου και προσδιορίζει τη διαδικασία ανάθεσης αυτού. Αρμόδια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης είναι η Οικονομική Επιτροπή,
 4. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση & αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ, που έχουν υποστεί ζημιές και βλάβες τόσο από τη χρήση όσο και από έντονα καιρικά φαινόμενα,
 5. Την αριθ. 936/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
 6. Την αριθ. 362/2017 Απ. Δ.Σ. περί αποδοχής απόφασης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για δέσμευση ποσού 700.000,00€ σε βάρος του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» με CPV:45233120-6 και προϋπολογισμό δαπάνης 700.000,00€.
 2. Προσδιορίζει ως διαδικασία ανάθεσης του έργου τη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας.
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τ. Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ. (ΤΕ3)

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 12/10/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 22/2017 μελέτη του εν λόγω έργου , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.   Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση του Οδικού δικτύου της Τ. Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ , της Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Τ. Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, του Δήμου Σικυωνίων».

2. Εγκρίνει την αρ. 22/2017 μελέτη του ανωτέρω έργου, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως,                 προϋπολογισμού 700.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3. Προσδιορίζει ως διαδικασία ανάθεσης, του έργου τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

3. Η παρούσα κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου , προκειμένου να εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, να καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 374/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email