372/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 32ης/03.10.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 372/2018

Περίληψη : Έγκριση της 294/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της ΔΚ Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την οδό Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα και των καθέτων αυτής».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 3η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10902/03.10.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης   14. Μαυραγάνη Κυριακή 15. Θελερίτης Γεώργιος 16 . Κελλάρη Ιωάννα  
17. Τσιάνος Ιωάννης 18. Σπανός Κωνσταντίνος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
4. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
4.Ρέλιας Α. (Γκούρας) 5.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2o

Ό Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της 294/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της ΔΚ Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την οδό Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα και των καθέτων αυτής», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
  • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
  • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 294/2018 (Ω0ΦΠΩ1Θ-Ρ9Μ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 27/09/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 348/2018 (ΨΛΗ8Ω1Θ-6ΟΓ) απόφαση ΔΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

ΟΜΟΦΩΝΑ: Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

KATAΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό

1.Εγκρίνειως έχει την 294/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

2.Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

Νέο έργο:

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} (91.683,00€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των                                                           (37.976,41€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των                                                             (7.719,01€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των                                                               (282,30€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των                                                           (15.046,42€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των                                                             (1.819,86€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των                                                (115,00€)

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των                                                                                                             (358,00€)

€ 155.000,00

Νέο έργο:

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

για εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης»          

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}

€ 86.552,00

 

 

3.Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

 

1α

ΕΣΟΔΟ:

Στον ΚΑ 06.00.1329.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός”» εγγράφει πίστωση ποσού 178.235,00 € και την μεταφορά της στο αποθεματικό.

Μεταφορά

πιστώσεων

συνολικού
ποσού

241.552,00

1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον ΚΑ 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού 241.552,00 για ενίσχυσή του.

Από ΚΑ 02.25.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 247.800,00€ προερχόμενο από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 (153.140,24€) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017          (69.319,17€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 (7.719,01€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015     (282,30€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 (15.046,42€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 (1.819,86€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ – ΣΑΤΑ 2013     (115,00€)

ΣΑΤΑ 2012                                                  (358,00€)

μεταφέρει πίστωση ποσού 63.317,00€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 (37.976,41€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016  (7.719,01€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015     (282,30€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 (15.046,42€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013   (1.819,86€)  

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013      (115,00€)

ΣΑΤΑ 2012                                                    (358,00€)

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 184.483,00€ προερχόμενο από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 (153.140,24€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 (31.342,76€)

2.
Από ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει συνολικό ποσό 241.552,00€.

Μεταφέρει

Μέσω Αποθεματικού πίστωση ποσού

241.552,00

2.1

Στον ΚΑ 02.30.7324.004 των εξόδων με τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 155.000,00€ προερχόμενη από

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}                                   (91.683,00€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017        (37.976,41€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016          (7.719,01€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015              (282,30€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014      (15.046,42€)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013      (1.819,86 €)

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΣΑΤΑ 2013 (115,00€)

ΣΑΤΑ 2012                                                          (358,00€)

2.2 Στον ΚΑ 02.30.7325.004 των εξόδων με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης}» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 86.552,00€ προερχόμενη από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 372/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email