372/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 372/2016

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 7η AGROQUALITYFESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την εταιρία «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 7η AGROQUALITYFESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την εταιρία «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ»,και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 27/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 7η AGRO QUALITY FESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την εταιρία “ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ” με διακριτικό τίτλο “ΦΕΝΕΑ ΓΗ”.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και άρθρα 20, 22, 26, 28 και 79 του Ν.2362/1995) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00€ , η οποία ενισχύθηκε αρχικά με το ποσό των 2.000,00€ με την 332/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια με το ποσό των 1.000,00€ με την 402/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και διαμορφώθηκε τελικά στο ποσό των 8.000,00€ και η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

1) Συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2016», με το ποσό 1.500,00€ (Α.Δ.Σ.: 145/2016 & Π.Α.Υ. 247/2016)

2) Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Δόξα στις 9 Ιουλίου 2016, με το ποσό 2.000,00€ (Α.Δ.Σ.: 218/2016 & Π.Α.Υ. 272/2016)

3) Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 76η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση για το έτος 2016, που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου στη Λίμνη Δόξα της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου μας, στις 16 και 17 Ιουλίου 2016, με το ποσό 1.000,00€ (Α.Δ.Σ.: 276/2016 & Π.Α.Υ. 300/2016)

4) Συνδιοργάνωση στρογγυλής τράπεζας για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος, με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, με το ποσό 1.500,00€ (Α.Δ.Σ.: 340/2016 & Π.Α.Υ. 319/2016)

5) Συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, για την διεξαγωγή 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2016, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ, με το ποσό 1.000,00€ (Α.Δ.Σ.: 362/2016 & Π.Α.Υ. 402/2016)

Με επιστολή της   η εταιρία «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο “ΦΕΝΕΑ ΓΗ”, ζητά από τον Δήμο μας την συμμετοχή του στην 7η AGRO QUALITY FESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016.

Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η συμμετοχή του στην 7η AGRO QUALITY FESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την εταιρία «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο “ΦΕΝΕΑ ΓΗ” με στόχο την προώθηση των προϊόντων της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» όπως προαναφέραμε, υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€.

2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και θα αφορά την κάλυψη ενός μέρους των εξόδων και συγκεκριμένα το 1/2 της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την ενοικίαση περιπτέρου στην 7η AGRO QUALITY FESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016 εμβαδού 6 τ.μ. .

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την διοργανώτρια αρχή, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμμετέχουμε με το ποσό των 446,40 € (Δηλαδή το 1/2 της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την ενοικίαση του χώρου 6 τ.μ. προς 120,00€ / τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 24%   ήτοι 892,80€ : 2)

3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Κιάτο   27 Σεπτεμβρίου 2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

             Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                             Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                 Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                        Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. πρωτ. 14105/22.09.2016 αίτηση
  • την από 27/09/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 335/2016 Π.Α.Υ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 7η AGROQUALITYFESTIVAL έκθεση τροφίμων που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στις 14-15-16 Οκτωβρίου 2016, σε συνεργασία με την εταιρία «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΔΑΡΗΣ Κ. ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ ΓΗ».

Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και θα αφορά την κάλυψη ενός μέρους των εξόδων και συγκεκριμένα το 1/2 της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την ενοικίαση περιπτέρου (Δηλαδή το 1/2 της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την ενοικίαση του χώρου 6 τ.μ. προς 120,00€/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 892,80€ : 2),

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€.

3. Ψ η φ ί ζ ε ι σχετική πίστωση ποσού 446,40 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» (ΠΑΥ:335/2016).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 372/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email