371/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

32η/26.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

371/2022

  2ο θέμα ημερήσια διάταξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2022 ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» &

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων 2022

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 26η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16625/21.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασιλ. -Μυττάς Ιωάννης -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Μαστοράκης Δημητ. – Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τα παρακάτω:

Α] την 1/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε ο π/υ οικονομικού έτους 2022, που ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
428.500,21€ 422.072,79€ 6.427,42€

Β] την 2/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε η εισηγητική έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022.

(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (Β) ΕΣΟΔΑ (Γ)= (Α) – (Β)
428.500,21€ 328.500,21€ 100.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 1/2022 (9ΒΡΦΟΚΣ9-ΘΚ6) απόφαση ΝΠ,
  • την 2/2022 (9ΦΔΠΟΚΣ9-ΩΧΠ) απόφαση ΝΠ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου.

Α. Εγκρίνει τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» σύμφωνα με την 1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Β. Εγκρίνει εισηγητική έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» σύμφωνα με την 2/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 371/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email