371/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 371/2020   Θέμα 8ο

Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 30/11/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 37.909,58€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 13%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 08/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Την αριθμ. πρωτ. 10716/20-10-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007507544 2020-10-20.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με Αριθ. Πρωτ.: 11372/5-11-2020.
 • Τα από 05-11-2020, 09-11-2020 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 336/2020 (ΑΔΑ: 63ΙΕΩ1Θ-ΗΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος η εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».
 • Την αριθ. 12124/23-11-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 12392/30-11-2020

προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΕΚ και ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Υπεύθυνες Δηλώσεις
1 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθ. 10716/20-10-2020 διακήρυξη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», στην εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κόρινθο, στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, με Α.Φ.Μ. 093252125, ΔΟΥ Κορίνθου, τηλ: 2741083535, φαξ 2741072455, έναντι συνολικού ποσού 31.881,62€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 36.026,23€ (με Φ.Π.Α. 13%).

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 11372/5-11-2020 προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 08/2020 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 10716/20-10-2020  διακήρυξης.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτη προμήθειας της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (CPV:15000000-8 & 03200000-3).
 • το 20REQ007442304 2020-10-08 πρωτογενές αίτημα (του Δήμου Σικυωνίων).
 • την 365/10211/08.10.2020 (9Δ9ΦΩ1Θ-ΧΡ9)(20REQ007447538 2020-10-08) ΑΑΥ του Δήμου
 • την 47/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 • την 30/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”
 • την 20/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 • την 34/2020 ΑΑΥ του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”
 • την 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 • την 278/2020 (ΨΠΣ0Ω1Θ-Ζ4Φ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 10716/20-10-2020 (20PROC007507544 2020-10-20) Διακήρυξη,
 • την 10721/20-10-2020 (6ΘΩΓΩ1Θ-7ΡΘ) Περίληψη Διακήρυξης,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • την 11372/5-11-2020 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»,
 • την 336/2020 (63ΙΕΩ1Θ-ΗΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού αναδόχου,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της 336/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 12124/23-11-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τον αριθ. πρωτ. 12392/30-11-2020 υποβληθέντα εμπρόθεσμα, φάκελο δικ/κών κατακύρωσης,
 • το από 30/11/2020 πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης & ελέγχου των δικ/κών κατακύρωσης
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 3ο/30.11.2020 πρακτικό ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Β. Kατακυρώνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (CPV:15000000-8 & 03200000-3) την κάτωθι εταιρεία, έναντι ποσού 31.881,62€ πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι 36.026,23€.

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»

με δ.τ.

«ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»

έδρα: στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 20100
ΑΦΜ: 093252125
ΔΥΟ : Κορίνθου
info@greekyogurt.gr
2741083535
2741072455

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 371/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email