370/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

37ης/06.12.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 370/2021   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ –

Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17190/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργ. -Ζάρκος Δημ. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες:   -Λέγγας Μάρκος -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 3ο/12.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 12/11/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5121/26.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008661540  2021-05-26

 

3o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- Α¨ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5121/26.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

(3) Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 ΑΟΕ.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή  Διαγωνισμού του ως άνω

έργου.

(4) Η υπ’ αριθμ. 229/06-09-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΕΗΠΩ1Θ-ΠΙΜ) περί έγκρισης 1ου πρακτικού για την ανάδειξη

προσωρινού αναδόχου.

(5) Η κατάθεση συμπληρωματικών πληροφοριών (αρ. πρωτ. 11870 / 20-9-2021) του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα

με την ανωτέρω Α.Ο.Ε.

(6) Το υπ’ αριθμ. 14531 / 26-10-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται  ο  προσωρινός

ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

(7) Η υπ’ αριθμ. 15381/08-11-2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού,  με την επωνυμία

«ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  περί

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 12η Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 :00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.», για  το  έργο:  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- Α¨ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι :  Μαστοράκος Λεωνίδας ( πρόεδρος της επιτροπής ) , Στούκας Νικόλαος ( μέλος ) και Κατσιμπούλας Βασίλειος ( μέλος ) . Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος  «GEOGENESIS A.E.»,  υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τ.Υ. του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας   από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

 
 

1.1

 

Ποινικά Μητρώα μελών Δ.Σ. (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 115873 / 06-04-2021 ( 09/16 )  ( Ευγένιος Παπαδόπουλος )

 

Αρ.πρωτ. 115873 / 06-04-2021 ( 10/16 )  ( Σάββας Παπαδόπουλος )

 

Αρ.πρωτ. 1370 / 07-04-2021 ( 01/01 )  ( Γεώργιος Καρατσιώλης )

 

 

22.A.1, 23.3.α

 

1.2

 

Ποινικά Μητρώα μελών Δ.Σ. (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Αρ.πρωτ.  315813 / 31-08-2021  ( 01/01 )  ( Ευγένιος Παπαδόπουλος )

 

Αρ.πρωτ.  319490 / 02-09-2021 ( 03/05 )  ( Σάββας Παπαδόπουλος )

 

Αρ.πρωτ. 3662 / 02-09-2021 ( 01/01 )  ( Γεώργιος Καρατσιώλης )

 

 

22.A.1, 23.3.α

     

2

 

 

 

     2.1

 

2.1.α Φορολογικές, ασφαλιστικές ενημερότητες,

 

Αρ. πρωτ. 70965379 / 17-05-2021 ( ΓΕΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. )  Φορολ. Ενημ.

 

Αρ.πρωτ. 107950 / 27-01-2021 ( ΓΕΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. )  Ασφαλ. Ενημ.

 

Αρ.πρωτ. 39685 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 40037 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39963 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 1272361 / 19-05-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39706 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39883 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 40001 / 13-01-2021   Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ.  1272577 / 19-05-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39653 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39581 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39643 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39838 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39663 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39900 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39936 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39922 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39624 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 39856 / 13-01-2021  Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 1272851 / 19-05-2021 Ασφαλ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 1272893 / 19-05-2021 Ασφαλ. Έργου

 

 

 

 

 

2.1.β  Υπ. Δήλωση μη ολοκλήρωσης απογραφής στο ΕΦΚΑ του έργου

 

της ,Ιατρείου Πλατανιά

 

Ημερ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

 

2.1.γ  ΤΣΜΕΔΕ, ΣΕΠΕ (ημερομηνίας διαγωνισμού),

 

Αρ.πρωτ. 1624644 / 18-06-2021  Ασφ. Ενημ. Έργου

 

 

2.1.δ Υπ. Δήλωση Ασφ. Φορ.(ημερομηνίας διαγωνισμού),

 

Αρ.πρωτ.545845 / 13-12-2020  Ασφ. Ενημ.

 

Αρ.πρωτ.581748 / 11-01-2021  Ασφ. Ενημ.

 

Αρ.πρωτ.582726 / 11-01-2021  Ασφ. Ενημ.

 

 

2.1.ε Υπ. Δήλωση ΣΕΠΕ (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Ημερ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

2.1.στ  Υπ. Δήλωση καταδίκης, προστίμου

 

Ημερ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

 

22.Α.2, 22.Α.2.α,

 

 23.3.β, 23.3.ββ

 

2.2

 

2.2.α Φορολογικές, ασφαλιστικές ενημερότητες, ΤΣΜΕΔΕ, ΣΕΠΕ

 

(ημερομηνίας πρόσκλησης),

 

Αρ.πρωτ. 72276309 / 14-10-2021  Φορολ. Ενημ.( ΓΕΟΓΕΝΕΣΙΣ )

 

Αρ.πρωτ. 2482695 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. ( ΓΕΟΓΕΝΕΣΙΣ )

 

Αρ.πρωτ. 24822729 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482777 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482748 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2615713 / 04-10-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482815 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482832 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482851 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2209740 / 25-08-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482877 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482903 / 21-09-2021 Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482936 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482954 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482978 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2482998 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2483021 / 21-09-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2483041 / 21-09-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2483065 / 21-09-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

 

Αρ.πρωτ. 2483090 / 21-09-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2483098 / 21-09-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2483113 / 21-09-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2483127 / 21-09-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2797711 / 21-10-2021   Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 2797756 / 21-10-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 1734483 / 30-06-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 1640778 / 22-06-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

Αρ.πρωτ. 1582250 / 15-06-2021  Ασφαλ. Ενημ. Έργου

 

 

2.2.β Υπ. Δήλωση μη ολοκλήρωσης απογραφής στο ΕΦΚΑ του έργου

του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

 

Ημερ. Υ.Δ. 02-11-2021

 

2.2.γ Υπ. Δήλωση Ασφ. Φορ.(ημερομηνίας πρόσκλησης),

 

Ημερ. Υ.Δ. 01-11-2021

 

2.2.δ Υπ. Δήλωση ΣΕΠΕ (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Ημερ. Υ.Δ. 01-11-2021

 

 

22.Α.2, 22.Α.2.α,

23.3.β, 23.3.ββ

 

        3

 

 

 

       3.1

 

 

Πρωτοδικεία, ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πιστοποιητικού 17783  /07-04-2021,

 

Ειρηνοδικείο

 

Αρ. πιστοποιητικού 521 / 25-05-2021,

 

Γενικό πιστοποιητικό

 

Αρ. πρωτ. 1486094.2146618 / 11-05-2021

 

 

 

 

         22.Α.4.β, 23.3.γ

    

 

      3.2

 

 

Πρωτοδικεία, ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Αρ. πιστοποιητικού  74769 / 08-09-2021,

 

Ειρηνοδικείο

 

Αρ. πιστοποιητικού 985/18-10-2021,

 

Γενικό πιστοποιητικό

 

Αρ. πρωτ. 1637081.2380997 / 19-10-2021

 

 

 

 

        22.Α.4.β, 23.3.γ

 

     4

 

 

    4.1

 

4.1α Υπ. Δήλωση 22.Α.4, 22.Α.9 (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

 

Ημερ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

4.1.β Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικών Εγγράφων (ημερομηνίας

διαγωνισμού)

 

Ημερ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

 

22.Α.4.α, γ, δ, ε, στ, ζ, η, 23.3.ε 22.Α.9, 23.3.στ.δ, 23.2

     

      4.2

 

4.2.α Υπ. Δήλωση 22.Α.4, 22.Α.9 (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Ημερ. Υ.Δ. 01-11-2021

 

4.2.β Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικών Εγγράφων (ημερομηνίας

πρόσκλησης)

 

Ημερ. Υ.Δ. 01-11-2021

 

 

22.Α.4.α, γ, δ, ε, στ, ζ, η, 23.3.ε 22.Α.9, 23.3.στ.δ, 23.2

 

     5

 

 

    5.1

 

Βεβαιώσεις ΤΕΕ μη οφειλής, βεβαιώσεις ΤΕΕ επαγγελματικό παράπτωμα, Βεβαίωση ΣΑΤΕ επαγγελματικό παράπτωμα (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 12239 / 73933 / 19-05-2021 ,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 12239 /  47810 / 19-05-2021 ,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 12239 / 79314 / 19-05-2021 ,   Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 1/73933 / 04-01-2021 ,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 1/47810 / 04-01-2021 ,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 1/79314 / 04-01-2021 ,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΠ 1008 / 1253/31-12-2020 ,  Βεβαίωση ΣΑΤΕ

 

 

22.Α.4.θ, 23.3.ε

 

 

     5.2

 

 

Βεβαιώσεις ΤΕΕ μη οφειλής, βεβαιώσεις ΤΕΕ επαγγελματικό παράπτωμα, Βεβαίωση ΣΑΤΕ επαγγελματικό παράπτωμα (ημερομηνίας πρόσκλησης)  (Ισχύουν της ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 25782 / 73933 / 20-10-2021,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 25782 / 47810 / 20-10-2021,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 25782 / 79314 / 20-10-2021,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 1 / 73933 / 04-01-2021,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 1 / 47810 / 04-01-2021,  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. 1 / 79314 / 04-01-2021,   Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.

 

Αρ. πρωτ. ΒΠ 1008 / 1253 / 31-12-2020,  Βεβαίωση ΣΑΤΕ

 

 

 

          22.Α.4.θ, 23.3.ε

 

       6

 

                       

                         6.1.α  Μετοχολόγιο εταιρείας (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Ημερ. 08-06-2021

 

6.1.β  Αντίγραφο από Μητρώο Μετόχων Μετοχών

(ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

 

Ημερ. 10-06-2021

 

6.1.γ Υπεύθυνη Δήλωση Φυσ. Προσώπου (ημερομηνίας

διαγωνισμού)

 

Ημερ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

6.1.δ Υπεύθυνη Δήλωση Ν3310-2005 (ημερομηνίας

διαγωνισμού)

 

Ημερ. Υ.Δ.  08-06-2021

 

6.1.ε ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. Πρωτ. 1486094.2146618 / 11-05-2021

 

 

 

             22.Α.5, 23.3.στ

 
 

 

       6.2

 

 

6.2.α Μετοχολόγιο εταιρείας (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Ημερ. 01-11-2021

 

6.2.β Αντίγραφο από Μητρώο Μετόχων Μετοχών (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Ημερ. 01-11-2021

 

6.2.γ Υπεύθυνη Δήλωση Φυσ. Προσώπου (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Ημερ. Υ.Δ. 01-11-2021

 

6.2.δ Υπεύθυνη Δήλωση Ν3310-2005 (ημερομηνίας πρόσκλησης

 

Ημερ.  Υ.Δ. 01-11-2021

 

6.2.ε ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Αρ. πρωτ. 1637081.2380997 / 19-10-2021

 

 

 

            22.Α.5, 23.3.στ

 
 

        7

 

 
 

 

      7.1

 

 

7.1.α Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ, Πιστοποιητικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. Δ15/5515/04-04-2017

 

ΦΕΚ,03-07-2019,ΤΕΥΧΟΣ 1Ο , ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 112, ΠΡ.ΔΙΑΤ. ΑΡ.71

 

Φ.Ε.Κ. 30-10-2019, ΤΕΥΧΟΣ 1Ο , ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 167, Ν.4635

 

ΦΕΚ,23-12-2020,ΤΕΥΧΟΣ 1Ο , ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 256, Ν.4764

 

Αρ. πρωτ. 295 / 08-01-2021 , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ.

 

7.1.β Ισολογισμοί 3ετίας, βεβαιώσεις ορκωτών (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 2139361/02-10-2020 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ.

 

Αρ. πρωτ. 1771273/18-11-2019 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ.

 

Αρ. πρωτ. 1373652/16-01-2019 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ.

 

Ημ. 25-05-2021 , 2017,18,19 , ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ

 

Ημ. 09-09-2018 , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ

 

Ημ. 25-09-2019 , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ

 

Ημ. 25-05-2021 , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ

 

 

 

22.Β, 22.Γ, 22.Δ,

23.4,23.5, 23.6

 
 

 

     7.2.α

 

 

7.2.α Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ, Πιστοποιητικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ημερομηνίας πρόσκλησης) (Ισχύουν της ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. Δ15/5515/04-04-2017

 

ΦΕΚ, ΤΕΥΧΟΣ 1Ο , 31-07-2021, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 134, Ν.4821

 

Απ. Πρωτ. 295/08-01-2021

 

7.2.β Ισολογισμοί 3ετίας, βεβαιώσεις ορκωτών (ημερομηνίας πρόσκλησης) (Ισχύουν της ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 2139361/02-10-2020 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ.

 

Αρ. πρωτ. 1771273/18-11-2019 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ.

 

Αρ. πρωτ. 1373652/16-01-2019 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ.

 

Ημ. 25-05-2021 , 2017,18,19 , ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ

 

Ημ. 09-09-2018 , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ

 

Ημ. 25-09-2019 , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ

 

 

 

 

         22.Β, 22.Γ, 22.Δ,

           23.4,23.5, 23.6

 
 

         8

 

 
 

 

       8.1

 

 

8.1.α Ενημερότητα πτυχίου (ημερομηνίας διαγωνισμού),

 

Αρ. πρωτ. Δ24/1151/2021/22-02-2021

 

8.1.β Υπεύθ. Δήλωση ανεκτελέστου (ημερομηνίας διαγωνισμού),

 

Ημ. Υ.Δ. 08-06-2021

 

8.1.γ Πίνακας ανεκτελέστου (ημερομηνίας διαγωνισμού),

 

Ημ. 10-06-2021

 

8.1.δ Σύμβαση νέου έργου επί πλέον της ενημερότητας πτυχίου της εταρείας, Βεβαίωση ανεκτελέστου νέου έργου, Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τους οικείους οργανισμούς (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 165749/07-06-2021

 

Ημ. 27-05-2021, Σύμβαση έργου

 

Αρ. πρωτ. Β1008/1252/31-12-2020 , βεβαίωση ΣΑΤΕ

 

 

 

22.Γ, 23.5, 23.9.β (23.3.α, 23.3.β, 23.3.γ, 22.Α.4.θ, 23.3.ε, 23.3.στ)

 
     

      8.2

 

8.2.α Ενημερότητα πτυχίου (ημερομηνίας πρόσκλησης),

 

Αρ. πρωτ. Δ24/1151/2021/22-02-2021

 

8.2.β Υπεύθ. Δήλωση ανεκτελέστου (ημερομηνίας πρόσκλησης),

 

Ημ. Υ.Δ. 01-11-2021

 

8.2.γ Πίνακας ανεκτελέστου (ημερομηνίας πρόσκλησης),

 

Ημ. 02-11-2021

 

 

 

8.2.δ Σύμβασεις νέων έργων επί πλέον της ενημερότητας πτυχίου της εταρείας, Βεβαίωσεις ανεκτελέστων νέων έργων, Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τους οικείους οργανισμούς (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Αρ. πρωτ. 165749/07-06-2021, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Αρ. πρωτ. 30027/14-10-2021, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Αρ. πρωτ. 30130/15-10-2021,  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Αρ. πρωτ.143475/27-05-2021 ,  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Αρ. πρωτ. 21SYMV00935560 2021-10-12, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Αρ. πρωτ. 43860/21-10-2021,  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Αρ. πρωτ. Β1008/1252/31-12-2020 , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΤΕ

 

 

22.Γ, 23.5, 23.9.β (23.3.α, 23.3.β, 23.3.γ, 22.Α.4.θ, 23.3.ε, 23.3.στ)

 
 

         9

 

 
 

        9.1

 

9.1.α Πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής (ημερομηνίας διαγωνισμού),

 

Ημ. 08-06-2021

 

9.1.β Πρακτικό ΔΣ συκρότησης σε σώμα (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Ημ. 10-06-2021

 

9.1.γ Πρακτικό ΓΣ εκλογής ΔΣ (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Ημ. 10-06-2021

 

9.1.δ ΓΕΜΗ Εκπροσώπισης, ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό, ΦΕΚ Σύστασης, Κωδικοποιημένο Καταστατικό, (ημερομηνίας διαγωνισμού)

 

Αρ. πρωτ. 1486094.2146619/11-05-2021

 

Αρ. πρωτ. 1486094.2146618/11-05-2021

 

Αρ. πρωτ. 1855806/08-01-2020

 

 

               23.8 (1 – 5)

 
                      

                           9.2.α  Πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής (ημερομηνίας πρόσκλησης),

9.2

Ημ.  01-11-2021

 

9.2.β Πρακτικό ΔΣ συκρότησης σε σώμα (ημερομηνίας

πρόσκλησης)

 

Ημ.   01-11-2021

 

9.2.γ Πρακτικό ΓΣ εκλογής ΔΣ (ημερομηνίας πρόσκλησης)

 

Ημ.   01-11-2021

 

9.2.δ ΓΕΜΗ Εκπροσώπισης, ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό, ΦΕΚ

Σύστασης, Κωδικοποιημένο Καταστατικό, (ημερομηνίας

πρόσκλησης)

 

Αρ. πρωτ. 1637081.2380998/19-10-2021

 

 

            23.8 (1 – 5)

 
 

      10

 

 
                         Υπεύθυνη δήλωση μη οψιγενών μεταβολών

 

Ημ. Υ.Δ.  01-11.2021

                

                  4.2.ε

 

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.»,  για το έργο « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ-Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Δήμου Σικυωνίων  με έκπτωση   42,47 % , ήτοι στο ποσό των  1.022.976,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Ο   Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Στούκας Νικόλαος                                                                              2. Κατσιμπούλας Βασίλειος

Ηκεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4                                                                            Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 182/2020 (ΑΔΑ: 672ΨΩ1Θ-ΝΧ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 9014/14.09.2020 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 6/2020 μελέτη του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.
 • Τον ΚΑ 02.63.7341.002 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ–Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030276» ποσού 2.200.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγρ. Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633295 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 261/4910/20.05.2021 (ΩΞ65Ω1Θ-Λ5Χ)(21REQ008638104 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146648/21.05.2021 (ΩΗΘ07Λ1-0Ρ6) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ,
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 118/2021 (ΨΜΚ4Ω1Θ-1ΟΞ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 5121/26.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008661540 2021-05-26,
 • την 5123/26.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC0088661686 2021-05-26,
 • την 5124/26.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΒΔ5Ω1Θ-80Ψ),
 • τo 1ο/17.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τις συναφείς αποφάσεις της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών και των αρμόδιων Δικαστηρίων,
 • την 229/2021 (9ΕΗΠΩ1Θ-ΠΙΜ) απόφαση ΟΕ με την οποία καλεί τον 1ο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» να προβεί στη συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ που αφορά στον ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κατά τ’ αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίησή της,
 • το 2ο/28.09.2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • την 283/2021 (Ψ1ΩΡΩ1Θ-8ΗΖ) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύσσει σύμφωνα και με τον νέο πίνακα μειοδοσίας ως -προσωρινό ανάδοχο- τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.»  με μέση έκπτωση 42,47%.
 • Το από 3ο/12.11.2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 3ο/12.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ –  Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της 6/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.

 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [ΑΦΜ: 099364380] με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 42,47% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 1.022.976,50€ χωρίς ΦΠΑ.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 370/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.12.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email