370/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 51ο/04-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δημητρίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13470/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7-μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1 Σπανός Κων/νος
Μυττάς Ιωάννης 2 Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
Ζάρκος Δημήτριος
Μπουζιάνη Βασιλική
Αλεξόπουλος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αιτήσεως του ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δημητρίου, έθεσε υπόψη των μελώντης επιτροπής τα κατωτέρω:

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατατέθηκε η από 23.11.2018 αίτηση του κου ΠΑΥΛΟΥ ΣΜΥΡΛΗ του Δημητρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων, με αρ. καταθέσεως 138/2018, δυνάμει της οποίας ζητά την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης κινούμενου σε βάρος του.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε τηΔικηγόρο του ΔΣ Κορίνθουκα Ασπασία Χατζοπούλου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • την από 23.11.2018 αίτηση του κ. Παύλου Σμυρλή
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΟρίζειτηΔικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθουκα Ασπασία Χατζοπούλου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος ύστερα από την23.12.2018 αίτηση του κου ΠΑΥΛΟΥ ΣΜΥΡΛΗ του Δημητρίου, τόσο κατά τη συζήτηση της αιτουμένης εξ αυτού προσωρινής διαταγής, όσο κατά τη συζήτηση της αιτήσεώς του. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης των ορισθέντων δικάσιμων.

Β.  Σε περίπτωση που η αίτηση του ανωτέρω, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Γ. Σε περίπτωση που η αίτηση του ανωτέρω, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ε. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤΗ πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 370/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
  3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-12-2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email