370/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 370/2017

Περίληψη : Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής   προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020.

           Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

       Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής   προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 12/10/2017

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Πληροφορίες: Α. Χήτα

Προς :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής  προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

Έχοντας Υπόψη:

1.- Την με Α.Π. 2204/12.09.2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020)και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

2.- Την από 12/09/2017 επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 24/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 350/2017 ΑΔΣ και η οποία αφορά στην βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών :

  1. Τμήμα Γ’ : από Παναγία έως Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεου και
  2. Τμήμα : από Παναγία έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια».

3.-   Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη της Τ.Υ. διότι οι προτεινόμενες βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του καταστρώματος των υφιστάμενων δρόμων χωρίς να επηρεάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.

4.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ 2007-2013) και δει στο Μέτρο 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4, δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:                  Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια»

Προϋπολογισμός:            800.000,00 € (645.161,29 €+154.838,71€ ΦΠΑ)

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση του ακόλουθου υποέργου :

  • Υποέργο 1 : «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», προϋπολογισμού : 800.000,00 €

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31.10.2017.

5.-Το γεγονός ότι η υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, λόγω εμπειρίας σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης δύναται να οριστεί υπεύθυνη της πράξης, στο πλαίσιο των καθηκόντων της οποίας περιλαμβάνεται:

α)   η σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Στήριξης της Προτεινόμενης Πράξης καθώς και την υποβολή των υπολοίπων συνοδευτικών στοιχείων – δικαιολογητικών αυτής.

β)    η σύνταξη και η υποβολή, των Τεχνικών Δελτίων Έργων & υποέργων, Αίτησης Προέγκρισης Δημοπράτησης, Νομικής Δέσμευσης, Αιτημάτων Πληρωμής, Δήλωσης Δαπανών κ.ο.κ.

γ)   η επικοινωνία με την της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :

1.   περί υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο : Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά σε υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

2.   περί Βεβαίωσης μη ύπαρξης αναγκαιότητας απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του υπόψη έργου.

3.   περί ορισμού υπευθύνου της πράξης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

     Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με Α.Π.: 2204/12.09.2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020)και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
  • την από 12/09/2017 επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 24/2014 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 350/2017 ΑΔΣ.
  • το γεγονός ότι την εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη της Τ.Υ.
  • το γεγονός ότι η Αμαλία Χήτα, υπάλληλος του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, δύναται να ορισθεί ως υπεύθυνη του έργου.
  • την από 12-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την υποβολή πρότασης του Δήμου, με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €, στο πλαίσιο, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) και συγκεκριμένα στο Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση : 4.3.4: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με την Α.Π. 2204/12.09.2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου.

2.   Βεβαιώνει ότι για την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

3.   Ο ρ ί ζ ε ι την κ. Αμαλία Χήτα, υπάλληλο του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, ως υπεύθυνη του έργου«Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 370/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email