37/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                  ΑΔΑ:ΨΛ50ΟΚ3Ξ-ΙΦΜ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  10/25-10-2022 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 37/2022

Θέμα: Παραχώρηση της αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διενέργεια πολιτιστικών δράσεων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 25  Οκτωβρίου  του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:187 /20-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως ισχύουν σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση της αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διενέργεια πολιτιστικών δράσεων» έθεσε υπόψη των μελών την σχετική νομοθεσία, το αριθμ. πρωτ: 185/10-10-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου σύμφωνα με το οποίο συμφωνεί στην εν λόγω παραχώρηση καθώς επίσης μας διαβίβασε και την  αίτηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου.

 

                                  Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.
 2. Τα υπ’ αριθμ. Δ4/1171/19-12-1984 & Δ4/36/14-2-1992 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα οποία παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση σχολικών χώρων και την παραχώρηση αυτών σε εξωσχολικούς φορείς.
 3. Το υπ’ αριθμ. Δ4/210/20-2-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί παραχώρησης και χρήσης σχολικών χώρων, στο οποίο αναφέρεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.
 4. Το υπ’ αριθμ. Φ3/929/Γ1/720/14-9-2000 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη χρήση σχολικών χώρων, σύμφωνα με το οποίο, για τη χρήση αυτών προς εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, απαιτείται πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 (τομέας στ’ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» στ. 17) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α’), όπως συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 6. Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.
 7. Το άρθρο 98 παρ.4 εδ. β’ του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α’/03/08/2021)περί Αναβάθμισης του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, χρήση αξιοποίηση σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 8. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 9. Το αριθμ. πρωτ: 185/10-10-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Αποφασίζει  Ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση της αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διενέργεια πολιτιστικών δράσεων(Θεάτρου &χορού) ως εξωσχολική δραστηριότητα των μαθητών του σχολείου, κάθε Τετάρτη  και ώρα:17:00 έως 19:00 για το διδακτικό έτος 2022-2023.
 1. 2. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου  οφείλει να:                        
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τμήματος ρομποτικής.
 1. 3. Κοινοποίηση της παρούσας  στην  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις δικές της ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  37/2022 και υπογράφεται ως  έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  26-10-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email