37/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

37/2022 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 1ου υποέργου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070742 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 08/02/2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Κιάτο 08/02/2022
Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:
16162/18-11-2021
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009562597 2021-11-18

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ -3ος Ειδικός Προϋπολογισμός»

• Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Σχετ: (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
(2) Η υπ’ αριθ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)
(3) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 16162/18.11.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.
(4) Η υπ’ αριθ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε. βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού
του ως άνω έργου.
(5) Η υπ’ αριθ. 413/28-12-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΨΕΣΩ1Θ-5ΣΓ) περί έγκρισης 1ου πρακτικού για
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
(6) Το υπ’ αριθ. 994/26-01-2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο
προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά
(7) Tην από 02-02-2022 υποβολή από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 03-02-2022 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθ. πρωτ. 1327/03-02-2022.

Στο Κιάτο σήμερα, την 8η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 9 :00, συνήλθε η Ε.Δ.. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατά-κύρωσης προσωρινού αναδόχου «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν κ. Μαστέλλου Γεωργία, κ. Τσέκος Παναγιώτης και ο κ. Μαστοράκος Λεωνίδας . Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τ.Υ. του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την ηλεκτρονική του υποβολή).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 37859/15-10-2021 & 1628/14-1-2022 Χρήστος Μπακαλάρος
37828/15-10-2021& 1633/14-1-2022 Ιωάννης Μπακαλάρος
37754/14-10-2021& 1531/14-1-2022 Αριστέα Μπακαλάρου
37826/15-10-2021 & 1565/14-1-2022 Βασιλική Μπακαλάρου
37834/15-10-2021& 1640/14-1-2022 Απόστολος Μπακαλάρος

Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρωτοδικείο Πατρών
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ΝΑΙ 173527/2021/14-10-2021 & 199760/14-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρωτοδικείο Πατρών
Φορολογική Ενημερότητα
[παρ. β1 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 72683647/30-11-2021
73213222/27-1-2022
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα
[παρ. β2 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 2596333/01-10-2021
183963/21-1-2022
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού)

ΕΦΚΑ

 

ΝΑΙ 198/26-07-2021 και 7/26-01-2022 Ασημακοπούλου Θεοδώρα
Μπακαλάρου Αριστέα
Μπακαλάρος Ιωάννης
Μπακαλάρος Απόστολος

ΕΦΚΑ

ΝΑΙ 673139/09-08-2021
220143/26-01-2022 Μπακαλάρου Αριστέα
ΕΦΚΑ

ΝΑΙ 3126921/10-08-2021
68 Ασημακοπούλου Θεοδώρα
ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 673140/09-08-2021
220186/26-01-2022 Μπακαλάρος Απόστολος ΕΦΚΑ

ΝΑΙ 673141/09-08-2021
220236/26-01-2022 Μπακαλάρος Ιωάννης
ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη
[παρ. β2 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 2824924/25-10-2021 & 36500/20-12-2021 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ( Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου κλπ)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 3026061/12-11-2021 & 3299/558/14-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ανάπλαση –πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδρίου)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 2109582/6-8-2021 & 303881/1-2-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Τουθοα δήμου Γορτυνίας)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 3001631/10-11-2021& 674/26-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βυζικίου δήμου Γορτυνίας)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 1638710/22-06-2021 & 99206/13-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Αντιπλημμυρική προστασία σε οικισμούς του δήμου Ερυμάνθου)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 2837129/26-10-2021& 2264Β2/31-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης αρκτικών κ κεντρικών περιοχών δήμου Πατρέων)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 2837111/26-10-2021 & 2280Β2/31-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης νοτίων & ανατολικών περιοχών Δήμου Πατρέων)
Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 3598077/28-12-2021 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αντικατάσταση εξωτερικού καταθλιπτικού αγωγού Αιγείρας- αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Διακοπτού Δ. Αιγιαλείας) Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ 275325/31-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Βελτίωση εισόδου πόλης Ανδραβίδας ( από Καβάσιλα) Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης) Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
ΝΑΙ Βεβαίωση ΤΕΕ αρ.πρωτ. 870/Β/130390/28-12-20
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ.πρωτ. 42/130390/7-1-2022
Μπακαλάρος Ιωάννης ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΑΙ Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ 868/Β/117602/28-12-2020
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ. 182238/117602/7-1-2022
Μπακαλάρου Αριστέα ΤΕΕ Αθήνας
ΝΑΙ Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ. 864/Β/17111/28-12-2020
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ. 182240/17111/7-01-2022
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΕ Αθήνας
ΝΑΙ Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ.801/17111/11-6-2021
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ 40/17111/7-1-2022
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΑΙ Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρωτ.866/28733/28-12-2020
Βεβαίωση ΤΕΕ αρ. πρ.182239/28733/7-1-2022
Ασημακοπούλου Θεοδώρα
ΤΕΕ Αθήνας
Πιστοποιητικό περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 01.02.2022
Μπακαλάρος Απόστολος
Μη εκδοση δικαστικής απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β3 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 01.02.2022
Μπακαλάρος Απόστολος
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.
[παρ. γ1 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-
Αρ. Πιστοποιητικού: 173527/14-10-2021
Αρ. Πιστοποιητικού: 199760/14-1-2022

Υ.Δ. 01.02.2022 Μπακαλάρος Απόστολος Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρωτοδικείο Πατρών

Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.
[παρ. γ1 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-
Αρ. Πιστοποιητικού: 173527/14-10-2021
Αρ. Πιστοποιητικού: 199760/14-1-2022

Υ.Δ. 01.02.2022 Μπακαλάρος Απόστολος Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρωτοδικείο Πατρών
Μη υπαγωγή σε εκκαθάριση
[παρ. γ1 άρθρο 23.3 Διακήρυξης ΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-
Αρ. Πιστοποιητικού: 173527/14-10-2021
Αρ. Πιστοποιητικού: 199760/14-1-2022

Υ.Δ. 01.02.2022 Μπακαλάρος Απόστολος Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρωτοδικείο Πατρών
Μη καταχώρηση για λύση & θέση εκκαθάρισης με απόφαση των εταίρων,
[παρ.γ1, γ2 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ
Γενικό Πιστοποιητικό 1657782.2413937/11-11-2021

Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-
Αρ. Πιστοποιητικού: 173527/14-10-2021
Αρ. Πιστοποιητικού: 199760/14-1-2022 Υπουργείο Δικαιοσύνης Πρωτοδικείο Πατρών
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ3 άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ
Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης

Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) (ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ )
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 01.02.2022

Μπακαλάρος Απόστολος
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος
[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 798/130390/11-6-2021 Μπακαλάρος Ιωάννης
43/130390/7-1-2022
Υ.Δ. 01.02.2022 Μπακαλάρος Απόστολος Τ.Ε.Ε.- Δυτικής Ελλάδας

ΝΑΙ 800/28733/11-6-2021
44/28733/7-1-2022
Ασημακοπούλου Θεοδώρα
Τ.Ε.Ε.- Δυτικής Ελλάδας

ΝΑΙ 799/117602/11-6-2021
41/117602/7-1-2022
Μπακαλάρου Αριστέα
Τ.Ε.Ε.- Δυτικής ΅Ελλάδας
ΝΑΙ 979/28-12-2020 & 29/4-1-2022 Μπακαλάρου Απόστολου
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ΝΑΙ ΒΠ 1936/1350/28-12-2020 & ΒΠ 1936/1321/4-1-2022 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΤΕ
Περίπτωση του άρ. 22 παραγρ. Α.9 της διακήρυξης [ παρ. ζ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 1.02.2022 σύμφωνα με το αρθ.74 του ν.4412/2016 Μπακαλάρος Απόστολος
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/5083/29-05-2019 με αριθμό μητρώου 27842
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/5083/29-05-2019 με αριθμό μητρώου 27842
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης, μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016] ΝΑΙ Κατάσταση οικονομικών στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2018,2019,2020

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για χρηματοοικονομική κατάσταση :
υπ. αρ. 6/10-9-2019 υπ. αρ.,7/26-10-2020 ,
υπ. αρ. 8/30-10-2021 Μπακαλάρος Απόστολος
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 01.01.2022 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων

Μπακαλάρος Απόστολος
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης ΝΑΙ Δ24/5083/29-05-2019 με αριθμό μητρώου 27842
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
Αντίγραφο καταστατικού [άρθρο 23.8 .1 α, 1β της Διακήρυξης] ΝΑΙ Αρ. 12244/2-10-2012 Συμβόλαιο Μετατροπής Ατομικής σε ανώνυμη εταιρεία
ΦΕΚ.12018/25-10-2012 σύστασης
ΦΕΚ.336/17-1-2013 τροποποίηση σύστασης
ΦΕΚ

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 1 α, 1β της Διακήρυξης]
ΝΑΙ Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων 261/03-12-2021 περί συμμετοχής & εκπροσώπησης,

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β1936/1350/28-12-2020 & Β1936/1320/4-1-2022 Βεβαίωση για την συμμετοχή σε δημοπρασίες ΣΑΤΕ
Γενικό Πιστοποιητικό Ανακοίνωση αρ. πρωτ. 1657782.2413937 /11-11-2021
Γενικό Πιστοποιητικό Αρ. πρωτ. 1717146.2508400/14-1-2022

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 1657782.2413938/11-11-2021
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
1717146.2508401/14-1-2022

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 1657782.2413939/10-11-2021
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
1717146.2508402/13-01-2022

ΓΕΜΗ ΑΧΑΙΑΣ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργο.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:
την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ» 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με έκπτωση 35,46 %, ήτοι στο ποσό των 543.531,27€ χωρίς ΦΠΑ τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού
Μαστέλλου Γεωργία
ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού
1.Τσέκος Παναγιώτης 2. Μαστοράκος Λεωνίδας
ΠΕ9 Γεωπόνων ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχ/κος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει σήμερα,
 Την 1680/19.06.2020 (6ΚΥ97Λ1-ΣΒΕ) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 25.06.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου, (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ90 και α/α ΟΠΣ:4356) με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Πελοπόννησος» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 2765/07.09.2020 (ΑΔΑ:ΨΧΗ27Λ1-7ΤΔ) Έκδοση:2 και με την με Α.Π.: 3218/13.10.2020 (ΑΔΑ:ΩΘΡΚ7Λ1-ΕΛ4) Έκδοση:3.
 Την 222/2020 (6Ι4ΝΩ1Θ-37Λ) απόφαση ΔΣ περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Πελοποννήσου», με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
 Την 91055/05.04.2021 (ΨΠ497Λ1-ΠΙΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5070742, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 Την 84/2021 (ΨΥ1ΖΩ1Θ-ΚΘ5) απόφαση ΟΕ περί αποδοχής της ως άνω ένταξης και εγγραφής στο τεχνικό πρόγραμμα και στο π/υ τρέχοντος έτους,
 Την 45/2021 (6ΝΧΚΩ1Θ-Σ2Η) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης ΟΕ,
 Την 69425/29.04.2021 απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης νομιμοποίησης της ανωτέρω απόφαση ΔΣ,
 την 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» (CPV:45233262-3) συνολικού π/υ 1.037.800,00€.
 Τον ΚΑ 02.64.7341.020 των εξόδων προϋπολογισμού 2021 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070742 πίστωση ποσού 451.134,94€ προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
 το 21REQ009263812 2021-09-27 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 Την 382/12742/30.09.2021 (61ΛΞΩ1Θ-1ΓΜ)(21REQ009291076 2021-09-30) ΑΑΥ, Πολυετούς υποχρέωσης
ΚΑΕ 64.7341.020 Για το έτος 2021 451.134,94€
ΚΑΕ 64.7341.020 Για το έτος 2022 586.665,06€
——————————————————
ΣΥΝΟΛΟ : 1.037.800,00€
 Την 356760/01.11.2021 θετική γνώμη της οικείας ΕΥΔ ΕΠ,
 Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 την 328/2021 (Ω8ΞΥΩ1Θ-Ψ9Ω) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 την 16162/18.11.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC009562597 2021-11-18,
 την 16164/18.11.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ82ΛΩ1Θ-ΚΘΘ,
 τo 1ο/10.12.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 την 413/2021 (6ΨΕΣΩ1Θ-5ΣΓ) απόφαση ΟΕ η οποία εγκρίνει το ως άνω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 35,46% ήτοι στο ποσό των 543.531,27 € χωρίς Φ.Π.Α.
 το ανωτέρω 2ο/08.02.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 2ο/08.02.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση του 1ου υποέργου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070742 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της αριθμ. 1/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (CPV:45233262-3) συνολικού π/υ 1.037.800,00€.

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [ΑΦΜ:997438506] με μέση έκπτωση 35,46% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 543.531,27 € + ΦΠΑ 24%.

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email