37/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 3ης/16-03-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια Περιφοράς ).

Αρ. Απόφασης:  37/2021

Περίληψη: Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Ψυχικής Υγείας» του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00  πραγματοποιήθηκε  δ ι α   π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ α κ τ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  του   Δημοτικού  Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2547/12-03-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρών .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Θελερίτης Γεώργιο  10. Κουτρέτσης Σπυρίδων  11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Λέγγας Μάρκος 18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Συριάνος Κων/νος                         
21. Γκούμας Σταμάτιος 22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Μαστοράκης Δημήτριος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Aλεξόπουλος Βασίλειος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

 Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 36. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 4ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Ψυχικής Υγείας» του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 08/03/2021 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού η  οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                   Κιάτο 4 Μαρτίου 2021

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                               Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                        

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                   ΠΡΟΣ

     Πρόεδρο Δημοτικού                

               Συμβουλίου

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: «Συνεργασία του Δήμου Σικυωνίων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Ψυχικής Υγείας».

 

Σχετ.: 1. Το από 22/2/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Προγράμματα Ψυχικής Υγείας με την επισυναπτόμενη επιστολή του κ. Ευστράτιου Παπάνη, Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας

 1. Το από 2/3/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Προγράμματα Ψυχικής Υγείας με το επισυναπτόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας

 

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Covid 19 και του περιορισμού των κινήσεων των πολιτών, διοργανώνουν τα εννεάμηνα προγράμματα επιμόρφωσης με τίτλους «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», «Παιδοψυχολογία», «Εισαγωγή στην Προπονητική Ζωής», «Η συνταγογράφηση της Τέχνης: Τέχνη, Θεραπεία και Προσωπική Ανάπτυξη» διάρκειας 450 ωρών, προσαρμοσμένα στον γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με Δήμους όλης της χώρας.

Τα προγράμματα βασίζονται σε μικτή διδασκαλία, τόσο στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη, η οποία περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε μηνιαίες διδακτικές ενότητας, όσο και στη σύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό και αναλυτικές σημειώσεις. Στο πρόγραμμα αυτό διδάσκουν μέλη ΔΕΠ ελληνικών Πανεπιστημίων, έμπειροι ψυχολόγοι και επαγγελματίες υγείας.

Αναλυτικότερα, ο επιμορφούμενος μελετά μόνος του μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom το μηνιαίο υλικό που έχει αναρτηθεί, το οποίο περιλαμβάνει πρωτότυπο και συναφές υλικό μελέτης, εκπαιδευτικά βίντεο και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, ενώ υπάρχουν και σύγχρονες διδασκαλίες μέσω της πλατφόρμας ZOOM, (12 δίωρες), ένα δίωρο το μήνα, κατά τη διάρκεια των οποίων επιλύονται απορίες και ακολουθεί γόνιμος διάλογος και συζήτηση

Το προγράμματα είναι εννεάμηνα και αρχίζουν τον Απρίλιο και τον Μάϊο του 2021 (Έναρξη μαθημάτων: 01.04.2021 – Λήξη μαθημάτων: 01.01.2022 και 10.05.2021 – 10.02.2022), ενώ οι εγγραφές μπορούν να γίνονται έως 10 Μαϊου 2021.

Η βεβαίωση που απονέμεται είναι από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποδίδονται Ευρωπαϊκές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET (22,50) και μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για ορισμένα επαγγέλματα, όπως οι εκπαιδευτικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι καλούνται να συμβάλουν ως εξής:

 1. Προβολή του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Ψυχολογία για όλους» σε τοπικά Μ.Μ.Ε. και σε ιστοσελίδες του Δήμου
 2. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την οργάνωση και υλοποίηση κοινωνικών και επιμορφωτικών δράσεων μετά το πέρας της πανδημίας στην περιοχή
 3. Παραχώρηση αιθουσών για μελλοντικές επιμορφωτικές δράσεις
 4. Ειδικά για τους δημότες μας μείωση του κόστους συμμετοχής από τα 250 ευρώ ετησίως στα 100 ευρώ ετησίως (ποσό συμβολικό για την πληρωμή των διδασκόντων – 50 ευρώ ανά εξάμηνο). Τα έσοδα από τα δίδακτρα διατίθενται σε άλλες επιμορφωτικές δράσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε αμοιβές εκπαιδευτών ή στελεχών και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και σε κοινωνικές δράσεις.
 5. Πρόγραμμα υποτροφιών δωρεάν συμμετοχής για 10 στελέχη ή δημότες.
 6. Ορισμός ενός προσώπου- συντονιστή, ο οποίος θα:

Α) δημοσιεύσει όλα τα δελτία τύπου σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ

Β) κινητοποιήσει τοπικούς φορείς και συλλόγους

Γ) Θα διαφημίσει σε καταστήματα και επιχειρήσεις

Δ) Θα δώσει ένα προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες

Κατόπιν των παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με:

 1. Τη συμμετοχή του Δήμου μας στο εν λόγω πρόγραμμα
 2. Την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Προγράμματα Ψυχικής Υγείας
 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου
 4. Τον ορισμό υπαλλήλου συντονιστή του προγράμματος

 

Η Προϊσταμένη Τμ. Κοιν. Προστασίας,

Παιδείας & Πολιτισμού,

Γεωργία Γκαβάγια

ΠΕ1 Διοικητικού

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα , – και
 • την δια περιφοράς διαδικασία ,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου

 

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι: α) την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στα προγράμματα «Ψυχικής Υγείας» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διάρκειας εννέα μηνών, και β) την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα «Ψυχικής Υγείας», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

 1. 2. Εξουσιοδοτεί, τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο  για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου .

 

 1. Ορίζει, την υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Γκαβάγια Γεωργία, ως συντονίστρια του εν λόγω προγράμματος .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 37/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email