37/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  9 / 27-8-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   37 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση και  διάθεση  πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

                   εξουσιοδότηση  του προέδρου  για τις περαιτέρω ενέργειες».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην Αυγούστου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 223/22-08-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Αι.  Λούτα

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος          «                                                   4.- Ι.    Μπέκα  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  5ο

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ο

θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση και  διάθεση  πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση  του προέδρου  για τις περαιτέρω ενέργειες»  έθεσε υπόψη

των μελών τα εξής:

 

Κατά την έναρξη  της νέας σχολικής χρονιάς,  έχουμε  ανάγκη  από   διάφορες προμήθειες – εργασίες  και

υπηρεσίες  όπου θα εξυπηρετούν  την  λειτουργία  των σχολείων και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και πρέπει  με

απόφασή μας  να  διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις,  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε  προμήθειες διάφορων

υλικών- εργασιών και υπηρεσιών.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για  διάφορες προμήθειες  υλικών,  υπηρεσίες και εργασίες

που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια  και εγκατάσταση  εξοπλισμού για τα συστήματα προβολής  στο

2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.

840,00
2 Προμήθεια μεταλλικών τερμάτων 3,00Χ2,00  Τεμάχια  (4)  Χ 300,00/τεμάχιο 1.200,00
3 Προμήθεια   αθλητικού  υλικού  ποδοσφαίρου 1.200,00
4 Προμήθεια  ρουχισμού  για αθλητισμό 1.300,00
5 Συντήρηση  των κλιματιστικών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Καλλιάνων 700,00

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  προμηθειών-  υπηρεσιών και εργασιών   καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     37 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-08-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email