37/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              ΑΔΑ:ΨΜ1ΩΟΚ3Ξ-ΘΤ9

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 13/13-9-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 37/2019

 

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος  και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 Σεπτεμβρίου  του έτους  2019 της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 231/12-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

        

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος     Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                              Γεώργας  Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 3ο της ημερήσιας διάταξης με με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση –δικτύου αποχέτευσης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών  ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Ο Πρόεδρος  στην συνέχεια  ανέφερε, ότι είναι επιτακτική ανάγκη το δίκτυο αποχέτευσης να συντηρηθεί, διότι τα προηγούμενα  έτη δεν έχει γίνει συντήρηση του εν λόγω δικτύου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις  τοποθετήσεις  των μελών της και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει τη διενέργεια εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο:«Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ:. 230/12-9-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005552812) αρχικό αίτημα κατά την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.
 3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα  Ευρώ και (500,00€)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. για την προαναφερόμενη παροχή  Υπηρεσιών.

               
Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2019.

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

 

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Πανάγου Αθανάσιος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  16-9-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email