37/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 37/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της 237/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης. (Υπόθεση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Λυκούργου).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 7ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της 237/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης. (Υπόθεση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Λυκούργου), ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 27/02/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Κοτίνη Χρυσούλας, δυνάμει της 14/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… πρέπει να ασκηθεί έφεση, καθότι υπάρχουν τόσο τυπικοί όσο και ουσιαστικοί λόγοι εφέσεως …»

 

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 14/2019 (9ΛΣΡΩ1Θ-13Α) απόφαση ΟΕ
  • την από 27/02/2019 γνωμοδότηση,
  • την 165/2019 (6ΛΜΤΩ1Θ-ΗΜΧ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο  κα Χρυσούλα Κοτίνη προκειμένου να συντάξει και να καταθέσει έφεση κατά της 237/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, (υπόθεση Αλεξάνδρας Χατζοπούλου).

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 130,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».                        (ΑΑΥ 165/2019)

 

Γ. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email