37/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8 / 22-06-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   37 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών, κάλυψη

                                                   ηχητικών φωτισμού κ.λ.π. στην ημερίδα που θα γίνει στις 25-06-2018»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-06-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                                4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Λούτα                         «

                                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  1ον εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών   που έχουν ήδη προγραμματισθεί.

   Ακολούθως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το

1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης για παροχή

υπηρεσιών, κάλυψη ηχητικών φωτισμού κ.λ.π. στην ημερίδα που θα γίνει στις 25-06-2018»   έθεσε υπόψη των

μελών τα εξής:

   Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου την Δευτέρα 25ην Ιουνίου 2018 και ώρα 19: 00 μ.μ. διοργανώνει ημερίδα

διάχυσης του προγράμματος Erasmus + στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου,   που υλοποίησε το σχολείο με θέμα

«Σχεδίαση CAD, Μοντελοποίηση και εκτύπωση ψηφιακών μοντέλων με την τεχνολογία προσθετικής κατασκευής- 3D

Printing» και  κινητικότητα στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

   Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να καλύψει την εν λόγω ημερίδα με φωτισμό και ήχο, με το ποσό των 200,00 € με

Φ.Π.Α. 24 % ήτοι 248,00€ πρέπει να εγκρίνουμε με απόφασή μας την εν λόγω δαπάνη.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη κάλυψης της εν λόγω υπηρεσίας

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

1. –Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης για την κάλυψη με φωτισμό και ήχο στην ημερίδα που διοργανώνει το 1ο

Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου την Δευτέρα 25ην Ιουνίου 2018 και ώρα 19: 00 μ.μ. διάχυσης του προγράμματος

Erasmus + στο Δημοτικό Θέατρο,   που υλοποίησε το σχολείο με θέμα « Σχεδίαση CAD, Μοντελοποίηση και εκτύπωση

ψηφιακών μοντέλων με την τεχνολογία προσθετικής κατασκευής- 3DPrinting» και κινητικότητα στην Βαρκελώνη της

Ισπανίας με το , ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ (248,00) € με Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω υπηρεσία.

3.- Η πληρωμή    θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    37 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-06- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email