37/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7 / 03-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   37 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 7Ο «Περί   εγκρίσεως και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) Πολυμηχανήματος για την

                   Σχολική Επιτροπή.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 95/26-09-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                  3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Ν.   Σκαρμούτσος             «

                                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  7ον

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 7ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί   εγκρίσεως και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1)

Πολυμηχανήματος για την Σχολική Επιτροπή.»   ανέφερε τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προμηθευτεί ένα πολυμηχάνημα για τις ανάγκες

της, κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω προμήθεια, ωστόσο μας υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές μετά από την

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαμε υποβάλλει ως εξής:

1.- ΠροσφοράτηςMusicsolutions LimitedΕ.Π.Ε. έναντι ποσού 130,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.και

2.- Προσφορά PcTechCenter   έναντι ποσού 138,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας   στην εταιρεία Musicsolutions, Limited Ε.Π.Ε (Κίκιρας Φώτης) όπου διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο Οδός Κανελλοπούλου αριθ. 65 με Α.Φ.Μ. 800600449 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας ενός (1) Πολυμηχανήματος.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το αρχικό αίτημα που έχει προηγηθεί.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα και την διενέργεια της   προμήθειας ενός (1) Πολυμηχανήματος   έναντι ποσού   εκατόν

τριάντα ευρώ (130,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) Πολυμηχανήματος στην εταιρεία MusicsolutionsLimited

Ε.Π.Ε. έναντι ποσού, εκατόν τριάντα (130,00) € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.όπου διατηρεί κατάστημα στο Κιάτο Οδός Κανελλοπούλου αριθ. 65 με Α.Φ.Μ. 800600449 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

3. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.   Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

5. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

       και

6.– Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Ασβεστόπουλο Δημήτριο,     Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Βασίλειο

       β. Τακτικό Μέλος την κ. Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    37 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04- 10- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email