369/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘ Ι Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
37ης/06.12.2021
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αρ. Απόφασης 369/2021
1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Καθορισμός όρων διακήρυξης του 1ουυποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές
Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€ της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» .

Ολόκληρη η απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

369-2021 ΑΟΕ Καθορισμός όρων

Print Friendly, PDF & Email