369/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ορθή επανάληψη

-ως προς τον ΚΑ 02.70.7135.001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 369/2020   Θέμα 6ο

Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος & π/υ 2020

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 03/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 79903/20.11.2020 (9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) απόφαση ΥΠΕΣ, κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 100.919,23€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19,
  • το από 03/12/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την 79903/20.11.2020 (9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) απόφαση ΥΠΕΣ,  που κατανέμει στο Δήμο μας το ποσό των 100.919,23€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19.

 

Β. Τροποποιεί το τεχ. πρόγραμμα & τον  προϋπολογισμό 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

τεχνικό  πρόγραμμα -Νέο Έργο-

ΚΑ 02.00.6737.006

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της  αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας]

Έκτακτη επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ.για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω μείωσης

εσόδων για κάλυψη εκτάκτων & επιτακτικών αναγκών λόγω COVID-19

 

 

€    24.800,00

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑ  06.00.1211.007 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» ποσό 100.919,23€  δημιουργώντας νέα  πίστωση.
Μεταφέρει μέσω αποθεματικού την πίστωση ποσού 100.919,23€  αναλυτικά ως εξής:
1)Στον Κ.Α. 02.00.6737.006 των εξόδων «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της  αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας]», ποσό  24.800,00€  προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, δημιουργώντας νέα πίστωση.
2)Στον Κ.Α. 02.00.6731.006 των εξόδων «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. [Η ΜΗΚΩΝΗ]  για κάλυψη αυξημένων λειτουργικών δαπανών», ποσό    7.000,00€  προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, δημιουργώντας νέα πίστωση.
3)Στον Κ.Α. 02.70.7135.009 των εξόδων «Προμήθεια εκμαγείων από αντίγραφα έργων ΛΥΣΙΠΠΟΥ», ποσό 10.000,00€  προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, δημιουργώντας νέα πίστωση.
4)Στον Κ.Α. 02.00.6495.006 των εξόδων με  τίτλο «Δαπάνες για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης για τις ανάγκες του μουσείου νερού», ποσό  15.000,00€  προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, δημιουργώντας νέα πίστωση.
5)Στον Κ.Α. 02.70.7135.001 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Τουριστικής Προβολής του Δήμου», ποσό    15.000,00€  προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, δημιουργώντας νέα πίστωση.
6)Στον Κ.Α. 02.20.6041 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό  19.000,00€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 141.555,00€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 113.803,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 27.752,00€ διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 160.555,00€  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 113.803,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 27.752,00€ και β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€ .
7)Στον Κ.Α.02.20.6054.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)», ποσό  4.526,86€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 41.327,30 € προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 33.137,68€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 8.189,62€ διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 45.854,16€  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 33.137,68€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 8.189,62€ και β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€ .
8)Στον Κ.Α. 02.10.6041.002 των εξόδων «Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020», ποσό  4.498,00€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-1, 9 ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση  του ποσού  των 4.498,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.996,00€
9)Στον Κ.Α. 02.10.6054.002 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών»,  ποσό  1.094,37€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση  του ποσού  των 1.094,36€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.188,73€

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 369/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email