369/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 36ης /11.12.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  369/2019

 

Περίληψη: Επί αιτήματος του κ. Βαλκάνου Φωτίου περί,  «Άδειας Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων»  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού. 

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 14878/06.12.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24  μέλη δηλαδή:

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Α π ό ν τ ε ς:
1. Γαλάνης Βασίλειος 2. Μαστοράκης Δημήτριος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 13.Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)    
Α π ό ν τ ε ς:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
       
Αποχωρήσεις:  Ν. Ζαχαρόπουλος μετά το 1ο θέμα Κ. Συριάνος  μετά το 5ο θέμα Ν. Παπαβασιλείου μετά το 6ο θέμα
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος του κ. Βαλκάνου Φωτίου περί,  «Άδειας Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων»  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού»  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

Α. Το με αριθ. πρωτ. 9961/18-09-2018 αίτημα του κ. Βαλκάνου Φωτίου με το οποίο ζητά έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του που βρίσκεται, στην θέση «Μπαλεϊκα» της  Κοινότητας Κάτω Διμηνιού του Δημου Σικυωνίων .

 

Β. Την από 21 -9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Κιάτο 21/09/2018

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου

Τηλ 27423-60105

Fax  27420-23562

Προς:

1.        Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.        Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στην θέση Μπαλεϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού »

ΣΧΕΤ:     α) η αριθμ. 9961/18-09-2018 αίτηση του κου  Βαλκάνου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65,73 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Το Π.Δ. 118/06 ΦΕΚ (119/16-6-2006)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
 4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970
 5. Την αριθμό 3638/2015 απόφαση ΣτΕ
 6. Την από 18/09/2018 αυτοψία της Υπηρεσίας μας
 7. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα – σχέδιο   Γενικής διάταξης  Εισόδου – Εξόδου οχημάτων των μελετητών Α. Καλογεράκη μηχανολόγου μηχανικού & Θ. Μαρίνη πολιτικού μηχανικού όπου απεικονίζεται η πιο πάνω εγκατάσταση και το απόσπασμα χάρτου της ευρύτερης περιοχής που συνοδεύει αυτό,
 8. την Τεχνική Έκθεση του μηχανολόγου Α. Καλογεράκη
 9. την από 14 /09/2018 δήλωση ανάθεσης του κου Βαλκάνου Φώτιου προς τον κο Καλογεράκη Α.  μηχανολόγο  για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής μηχανολογικής εγκατάστασης κλπ
 10. την από 14/09/2018 δήλωση ανάληψης του κου Καλογεράκη Α. από τον κο Βαλκάνο Φώτιο, της σύνταξης της μελέτης και επίβλεψης κατασκευής μηχανολογικής εγκατάστασης κλπ
 11. την τεχνική έκθεση όπου αναφέρεται ότι:
  η εγκατάσταση θα λειτουργεί καθημερινά σε μία πρωϊνη βάρδια 8.30 – 16.00 .
 12. ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης των 500 μέτρων από τα όρια οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την Δήλωση του Ν. 651/77 του πολιτικού μηχανικού Θ.Μαρίνη.

 

Και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στην θέση Μπαλεϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού με τους εξής όρους:

 

 1. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας
 3. Δια την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ότι ελήφθησαν τα ανωτέρω μέτρα για τη βελτίωση της συμβολής των οδών &  την καλή κατασκευή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ( άρθρο 32 του ΒΔ 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06)
 4. Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες : Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ και η Ρ-27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της πλευράς εξόδου, της διαμορφούμενης εισόδου- εξόδου του οικοπέδου.
 5. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 6. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5  άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Τοπογραφικό διάγραμμα & σχετική Τεχνική έκθεση, δηλώσεις ανάθεσης –ανάληψης εκπόνησης μελέτης

 

  Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

Γ. Την αριθ. 30/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ακολουθεί :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019

 

                                                                                                Αριθμός  Απόφασης:    30  /  2019

 

ΘΕΜΑ:2 ΟΝ   « Περί   συζητήσεως  της αιτήσεως  του Βαλκάνου  Φωτίου».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   27ην  Νοεμβρίου έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14268/22-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων       Σταματόπουλος  (Πρόεδρος)                       1.-  Νικόλαος     Σκαρμούτσος  (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)                           2.-  Δημήτριος   Σώκος            (Μέλος)

3 .-Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)                            3.-  Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)

4.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας      (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί   συζητήσεως  της αιτήσεως  του Βαλκάνου  Φωτίου» ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 21-09-2018  εισήγησή της, σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, στις εγκαταστάσεις  της επιχείρησης: Αποθήκευσης- Συντήρησης  δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στη  θέση Μπαλέϊκα Κάτω Διμηνιού  του Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού  του κ.  Βαλκάνου  Φωτίου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 21-09-2018  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει    την είσοδο – έξοδο   οχημάτων  στις εγκαταστάσεις  του κ.  Βαλκάνου  Φωτίου, της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης  δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στη  θέση Μπαλέϊκα της  Τοπικής  Κοινότητας Κάτω Διμηνιού  του Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού

 

                                                                        και

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σπυρίδωνα  Σταματόπουλο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  30   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα    Μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27  –   11 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • το με αριθ. πρωτ. 9961/18-09-2018 αίτημα του κ. Βαλκάνου Φωτίου,
 • την από 21 -9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου ,
 • την αριθ. 30/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , – και
 • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία  
 • Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: κ.κ. Μ. Λέγγα, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου .

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού κ. Ι. Μιχόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο

 

Εγκρίνει,την  χορήγηση άδειας  εισόδου- εξόδου οχημάτων  στον  κ. Βαλκάνο Φώτιο στις  εγκατάστασης της επιχείρησης του  (Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους)  που βρίσκεται στην θέση «Μπαλεϊκα»  της Κοινότητας Κάτω  Διμηνιού του  Δήμου Σικυωνίων, επί  δημοτικής οδού με τους παρακάτω  όρους και προϋποθέσεις :

 

 • Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της .

 

 • Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να

οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας.

 

 • Για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ότι ελήφθησαν τα ανωτέρω μέτρα για τη βελτίωση της συμβολής των οδών  &  την καλή κατασκευή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ( άρθρο 32 του ΒΔ 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06)

 

 • Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες : Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ και η Ρ-27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της πλευράς εξόδου, της διαμορφούμενης εισόδου- εξόδου του οικοπέδου.

 

 • Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

 

 • Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  369/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email