368/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32η/26.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

368/2022

  Δ’  θέμα προ ημερησίας διάταξης

Επικαιροποίηση -λόγω αναβολής- της 42/2020 απόφασης ΟΕ

ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 26η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16625/21.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασιλ. -Μυττάς Ιωάννης -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Μαστοράκης Δημητ. – Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 42/2020 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης του Δήμου μας , για παράσταση & προτάσεις , κατά τη συζήτηση της 118/ΑΠ118/2019 ασκηθείσας αίτησης του Μουστάκα Νικολάου  κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ,  με την οποία ζητά να αναγνωριστεί δικαιούχος παρακρατηθείσας αποζημίωσης, απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την αρ. 118/ΑΠ118/2019 ασκηθείσα αίτηση,
  • την 155/2026/03.03.2020 (ΩΚΧΑΩ1Θ-ΟΥ9) ΑΑΥ
  • την 42/2020 (Ω9Λ3Ω1Θ-ΚΟ1) απόφαση ΟΕ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Επικαιροποιεί -λόγω αναβολής- την 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ορίζει την δικηγόρο   Κατσαβού Αντιγόνη, ως συνήγορο υπεράσπισης του Δήμου Σικυωνίων, για παράσταση & προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση της αρ. 118/ΑΠ118/2019 ασκηθείσας αίτησης  του  ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Γ. Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 238,08€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 368/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email