368/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 368/2020   Θέμα 5ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τροποποίηση π/υ 2020 για την εγγραφή σχετικής πίστωσης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, έθεσε υπόψη των μελών, την από 03/12/2020 εισήγηση  του Τμήματος  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ,που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 4721/23.01.2019 (ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) Πρόσκληση V, του Υπουργείου Εσωτερικών , με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
 2. Την υπ’ αριθμ. 92/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ39Ω1Θ-750) Απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκληση V, του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων».
 3. Το από 19.04.2019 Τεχνικό Δελτίο Έργου -Προμήθειας του Δήμου Σικυωνίων, με συνημμένη τη σύμφωνη Γνώμη του ΟΑΣΑ ΑΕ.
 4. Την με Α.Π.: 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ : 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62) 1η Τροποποίηση, την με Α.Π.: 64810/18-09-2020 (ΑΔΑ : Ω9ΕΨ465ΧΘ7-ΓΝΟ) 2η Τροποποίηση, την με Α.Π.: 92863/30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ) 3η Τροποποίηση, την με Α.Π.: 92984/30-12-2019 (ΑΔΑ : Ω9Ψ846ΜΤΛ6-Ι34) 4η Τροποποίηση, 44821/16-07-2020 (ΑΔΑ :ΩΛ3Ι46ΜΤΛ6-5ΚΠ) 5η Τροποποίηση, και την με Α.Π.: 78594/16.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΣΩΡ46ΜΤΛ6-8ΘΦ) 6η Τροποποίηση, αντίστοιχα, της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
 5. Την με Α.Π.: 83937/02.12.2020 (ΑΔΑ:6Π846ΜΤΛ6-ΞΨ8) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών  περί Ένταξης της Πράξης  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 055, Ενάριθμος Έργου: 2017ΣΕ05500010 του ΠΔΕ του ΥΠ. Εσωτερικών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της με Α.Π.: 83937/02.12.2020 (ΑΔΑ:6Π846ΜΤΛ6-ΞΨ8) Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών περί Ένταξης της Πράξης  «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», συνολικού προϋπολογισμού 47.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 055, Ενάριθμος Έργου: 2017ΣΕ05500010 του ΠΔΕ του ΥΠ. Εσωτερικών.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 03/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 83937/02.12.2020 (6Π846ΜΤΛ6-ΞΨ8) Απόφαση ΥΠΕΣ,
 • την από 03/12/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
 • το από 03/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την 83937/02.12.2020 (6Π846ΜΤΛ6-ΞΨ8) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών  περί Ένταξης της Πράξης  «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», συνολικού προϋπολογισμού 47.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 055, Ενάριθμος Έργου: 2017ΣΕ05500010 του ΠΔΕ του ΥΠΕΣ.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης.

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                      Κ.Α.  06.00.1322.031  «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την  {Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού  47.500,00€  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

47.500,00€

Στον Κ.Α. 02.64.7135.006 του σκέλους των εξόδων «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 47.500,00€ προερχόμενη από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

 

 

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 368/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email