367/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 367/2020   Θέμα 4ο

Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09, με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 02/12/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί:

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 14577/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης 000,00 € (προ ΦΠΑ), ήτοι 620.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ   ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» Προϋπολογισμός: 1.665.841,29€ (1.343.420,39€ + 322.420,90€ ΦΠΑ 24%)

Σύνολο αιτούμενης χρηματοδότησης: 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Σύνολο χρηματοδότησης από ιδίους πόρους: 1.045.841,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τρία -3- υποέργα μελετών, καθένα εκ των οποίων οδηγεί σε ολοκληρωμένη επέμβαση και συγκεκριμένα :

 • Υποέργο 1: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στον Κύριλλο ποταμό του Δήμου Σικυωνίων» Συνολικός Προϋπολογισμός: 573,95€ (290.785,45€ + 69.788,51€ ΦΠΑ 24%)

εκ του οποίου η αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 180.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό ύψους 180.573,95€  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το Υποέργο περιλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σε οριστική φάση, για την κατασκευή φράγματος με στόχο την κάλυψη αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης, την εξασφάλιση οικολογικής παροχής και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Κύριλλο.

 

 • Υποέργο 2: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στον ποταμό Ελισσώνα του Δήμου Σικυωνίων» Συνολικός Προϋπολογισμός: 190,11€ (411.443,64€ + 98.746,47€ ΦΠΑ 24%)

εκ του οποίου η αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 120.00,00€ και το υπόλοιπο ποσό ύψους 390.190,11€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το Υποέργο περιλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σε οριστική φάση, για την κατασκευή φράγματος με στόχο την κάλυψη αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης, την εξασφάλιση οικολογικής παροχής και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Ελισσώνα.

 

 • Υποέργο 3: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στην κοινότητα Καστανιάς του Δήμου Σικυωνίων»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 795.077,23€ (641.191,31€ + 153.885,92€ ΦΠΑ 24%) εκ του οποίου η αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 320.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό ύψους 475.077,23€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το Υποέργο περιλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σε οριστική φάση, για την κατασκευή φράγματος στην Κοινότητα Καστανιάς του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αρδευτικές ανάγκες γεωργικής γης της περιοχής.

 

 1. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη εκπόνησης των ως άνω μελετών, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής, τα οποία δεν έχουν εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα συγκριτικά και με την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, προς τον σκοπό της άρδευσης των καλλιεργειών.

Επιπλέον η ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών υδάτων θα αντιμετωπίσει και πλημμυρικά φαινόμενα με καταστροφικές συνέπειες σε υποδομές, ιδιοκτησίες, καλλιέργειες, κλπ., όπως πρόσφατα συνέβη στον Δήμο Σικυωνίων με τη θεομηνία της 29ης & 30ης.09.2018.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.665.841,29€ (1.343.420,39€ + 322.420,90€, ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».
 2. περί δέσμευσης κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, ποσού 1.045.841,29€ (με ΦΠΑ 24%) ως κατανέμεται ανωτέρω στα τρία (3) υποέργα μελετών της αιτούμενης πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • την με Α.Π.: 14577/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης 000,00 € (προ ΦΠΑ), ήτοι 620.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.665.841,29€ (1.343.420,39€ + 322.420,90€ ΦΠΑ 24%) στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

 

 1. B. Δεσμεύεται για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, ποσού 045.841,29€ (με ΦΠΑ 24%) ως κατανέμεται ανωτέρω στα τρία (3) υποέργα μελετών της αιτούμενης πράξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 367/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email