367/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 36ης /11.12.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  367/2019

 

Περίληψη: Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 14878/06.12.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24  μέλη δηλαδή:

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Α π ό ν τ ε ς:
1. Γαλάνης Βασίλειος 2. Μαστοράκης Δημήτριος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 13.Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)    
Α π ό ν τ ε ς:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
       
Αποχωρήσεις:  Ν. Ζαχαρόπουλος μετά το 1ο θέμα Κ. Συριάνος  μετά το 5ο θέμα Ν. Παπαβασιλείου μετά το 6ο θέμα
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10-12-2019 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης  η οποία έχει ως εξής:

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   10-12-2019

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

      Θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. 1107414 / 1491 / Τ. & Ε.Φ. / 2003 (Φ.Ε.Κ 1827 Β’) όπως ισχύει (συν. 1), η άδεια για την λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών, και ισχύουν επ’ αόριστο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανακλήσεων.

Οι επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς, είτε ως μικτές τοιαύτες, εντός, όμως, μόνο, των καθοριζομένων στο άρθρο 37 της Υ.Δ. ΑΙβ / 8577 / 1983 (Φ.Ε.Κ. 526 Β’) καταστημάτων τα είδη των οποίων ήταν καφενείο, καφετέρια, μπαρ και κυλικείο και περιγράφονται πλέον στη παρ. 5.Δ.2 άρθρο 2 της Υ.Δ. αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ.47829 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 2161 Β’) που πλέον ισχύει (συν. 2).

Οι άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένο αριθμό Η/Υ, και σε περίπτωση προσθήκης  πέραν των αναφερομένων σε  αυτές, οι άδειες αντικαθίστανται με νέες.

Με την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι που προβλέπονται στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι οι Αστυνομικές Αρχές οι Λιμενικές Αρχές και τα Όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε.

 

Β. Στο Δήμο μας κατατέθηκε στις 24-10-2019 αίτηση του κου ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολάου, ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) με περιγραφή δραστηριότητας ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Εθν. Αντίστασης 31-33 στο Κιάτο, που λειτουργεί με την αριθμ. 1128909 (ver. 2) γνωστοποίηση (επέχει άδειας ίδρυσης & λειτουργίας) και επιθυμεί την προσθήκη στο κατάστημα τη δραστηριότητα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Το Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 296177/57228 / 26-11-2019 έγγραφο του γνωμοδότησε θετικά την προσθήκη της δραστηριότητας, με είκοσι πέντε (25) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εντός της επιχείρησης.

 

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων, της αριθμ. 1128909 (ver. 2) γνωστοποίησης και του εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, με τη πληροφορία ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το από 24-10-2019 αίτημα της επιχείρησης
  • την από 10-12 -2019 εισήγηση της του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης , – και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει, την χορήγηση άδειας λειτουργίας, Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (προσθήκη δραστηριότητας) στον κ. Κατσιαβό Δημήτριο ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» επί της οδού Εθν. Αντίστασης 31-33 στο Κιάτο,  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται  στην εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας και αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας.  

 

Β.      Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης  για τις δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  367/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email