367/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 51ο/04-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 367/2018

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2019.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13470/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1 Σπανός Κων/νος
2. Μυττάς Ιωάννης 2 Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3. Ζάρκος Δημήτριος    
4. Μπουζιάνη Βασιλική    
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2019, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των Δημοτικών Υπαλλήλων που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης με παράλληλη διάθεση αυτών στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Σικυωνίων που στερούνται προσωπικού -μετά από σχετικό αίτημά τους- προκειμένου να συγκροτήσουν τα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • Την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2019

 

     
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος) ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών   1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ Επ. Δημ. Υγείας
2. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) ΤΕ4 Ηλεκτ.Μηχανικών   2. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών
3. ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος) ΠΕ Περιβαλλοντολόγος   3. ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ7 Χημ.Μηχανικών

 

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

 

Β. Δ ι α θ έ τ ε ι  τα παραπάνω μέλη  για την συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής στα ΝΠ του Δήμου Σικυωνίων:

  • Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ».
  • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 367/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.        Μυττάς Ιωάννης

2.        Ζάρκος Δημήτριος

3.        Μπουζιάνη Βασιλική

4.        Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-12-2018

Print Friendly, PDF & Email