366/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32η/26.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

366/2022

  Β’  θέμα προ ημερησίας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 26η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16625/21.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασιλ. -Μυττάς Ιωάννης -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Μαστοράκης Δημητ. – Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών 1ο/25.10.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 25/10/2022

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 14934/22.09.2022

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011289958 2022-09-22

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 14934/22.09.2022 διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

(3) Η υπ’ αριθ. 372/2021 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2022.

(4) Το γεγονός πως δεν ανταποκρίθηκε κανείς.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ , συνήλθαμε  σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων οι παρακάτω: Χασιώτης Τιμολέων, Μαστοράκος Λεωνίδας και Κόλλια Γεωργία που αποτελούμε την επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2022. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν των ανωτέρω ο ως άνω περιγραφόμενος διαγωνισμός προέκυψε ΑΓΟΝΟΣ καθώς ουδείς ανταποκρίθηκε και

Εισηγούμεθα

Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως ουδείς ανταποκρίθηκε, καθιστώντας τον εν λόγω διαγωνισμό άγονο και την επανάληψή του με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ), 32Α  & 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016,  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 417.000,00 €, (αριθμός μελέτης 13/2021).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Χασιώτης Τιμολέων

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

                        Μαστοράκος Λεωνίδας     

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών

Κόλλια Γεωργία

      ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 243.3.2/2022 (ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) απόφαση του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€.
 • Την 290/2022 (Ψ22ΥΩ1Θ-1Σ4) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 • Την 167/2022 (Ψ6ΨΥΩ1Θ-ΗΡΑ) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ως άνω απόφασης ΟΕ»,
 • Την 13/2021 μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212130-6) συνολικού π/υ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%) 417.000,00€
 • Τον ΚΑ 02.30.7326.009 των εξόδων με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 417.000,00€ προερχόμενο από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ. Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ-16.352,72€, Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ-29.016,00€, ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019  –  592,93€  , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020  – 111.654,67€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022  –  69.148,68€, Πράσινου Ταμείου  ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2021-178.235,00€.
 • το 22REQ011249548 2022-09-15 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 392/14495/16.09.2022 (6Θ88Ω1Θ-Θ91)(22REQ011252059 2022-09-16) ΑΑΥ
 • Την 372/2021 (ΩΦΛΠΩ1Θ-ΤΣΒ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2022»
 • Την 313/2022 (ΞΩΓΩ1Θ-ΣΩΖ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διαγωνισμού»,
 • Την 14934/22.09.2022 (22PROC011289958) Διακήρυξη,
 • Tην 14935/22.09.2022 (Ψ5ΧΖΩ1Θ-ΜΡΙ) Περίληψη,
 • Το 1ο/25.10.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει το ως άνω 1ο/25.10.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 13/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων (CPV:45212130-6) συνολικού π/υ (336.290,32€ + 80.709,68€ ΦΠΑ 24%) 417.000,00€.

1) κηρύσσει -άγονο-  τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου και

2) εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2(γ), 32Α & 26 §6 του ν. 4412/2016.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 366/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email