366/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 366/2020   Θέμα 3ο

Πρόγραμμα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το αρ. πρωτ. 12470/02.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), προκειμένου οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων να ολοκληρώσουν την επεξεργασία των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων, αδήλωτων ακινήτων κλπ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) ως ισχύει, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 (άρθρο 51 του ν. 4753/2020 -Α’ 227), προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), με αποκλειστική απασχόληση στις Οικονομικές Υπηρεσίες. Για τη διαδικασία πρόσληψης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

 

Με την υπ’ αριθ. 245/7-10-2020 απόφαση Δημάρχου, προσελήφθησαν στο Δήμο Σικυωνίων, δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντιστοίχως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για το χρονικό διάστημα από 12/10/2020 έως και 11/12/2020, με αποκλειστική απασχόληση στην Οικονομική Υπηρεσία και με αντικείμενο, την υποβοήθηση των υπαλλήλων του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, στην επεξεργασία των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων.

 

Σημειωτέον ότι υπεβλήθησαν 3.769 δηλώσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων τους στο Δήμο Σικυωνίων. Από αυτές, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 1782 και απομένουν προς επεξεργασία και ολοκλήρωση οι υπόλοιπες 1987.

 

Οι κυριότεροι λόγοι για τη μη επεξεργασία μέχρι σήμερα των δηλώσεων αυτών είναι: α) ο αντικειμενικά, μεγάλος αριθμός των υποβληθεισών δηλώσεων, β) η ιδιαιτερότητα στην επεξεργασία κάθε μίας δήλωσης, δεδομένου ότι εξαρτάται αποκλειστικά από το πλήθος των ακινήτων του κάθε πολίτη αλλά και ζητήματα ορθής απεικόνισης αυτής της περιουσίας στις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9) της Α.Α.Δ.Ε. που είναι η βάση για την επεξεργασία των δηλώσεων, γ) το γεγονός ότι παράλληλα με αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να πραγματοποιούνται και όλες οι υπόλοιπες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι υπάλληλοι του τμήματος εσόδων του Δήμου, όπως ενδεικτικά, η καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών για ζητήματα που τους απασχολούν (τ.α.π. κοιμητήρια, λαϊκές αγορές, δημοτικά τέλη, τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων, τέλη κοινοχρήστων χώρων κλπ.), η υποχρεωτική σύνταξη των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων όλων των εσόδων του Δήμου κλπ.

Η πρόσληψη των δύο (2) υπαλλήλων με την υπ’ αριθ. 245/2020 απόφαση Δημάρχου, αξιολογείται ως πολύ θετική, καθώς βοήθησαν σημαντικά στην επεξεργασία των δηλώσεων αλλά και στη γενικότερη λειτουργία του τμήματος εσόδων και περιουσίας, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους εκεί υπηρετούντες μονίμους υπαλλήλους, να ασχοληθούν και με τα λοιπά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο το γεγονός ότι η καταληκτική προθεσμία επεξεργασίας των δηλώσεων είναι η 31η.01.2021, η δε υπάρχουσα στελέχωση του τμήματος εσόδων με τρείς (3) υπαλλήλους, δεν επιτρέπει την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αναλυτικά εκτέθηκε ανωτέρω, προτείνετε η πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από 14/12/2020 (αμέσως μετά δηλαδή από τη λήξη της σύμβασης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων) έως και 14/02/2021, εκ των οποίων, ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας, κατά προτίμηση οικονομικού ή διοικητικού και ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας, κατά προτίμηση οικονομικού ή διοικητικού.

 

Η σύναψη των συμβάσεων, σύμφωνα και με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Κιάτο, 02 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τα ανωτέρω έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την πρόσληψη σύμφωνα και με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δύο (2) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από 14/12/2020 (αμέσως μετά δηλαδή από τη λήξη της σύμβασης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων) έως και 14/02/2021, εκ των οποίων, ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας, κατά προτίμηση οικονομικού ή διοικητικού και ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας, κατά προτίμηση οικονομικού ή διοικητικού,.

 

  1. B. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, για την υλοποίηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 366/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email