366/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 51ο/04-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 366/2018

 

Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13470/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1 Σπανός Κων/νος
2. Μυττάς Ιωάννης 2 Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3. Ζάρκος Δημήτριος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 30/11/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οπoία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο  30/11/2018Αρ. πρωτ.:  Δ.Υ.
Πληροφορίες: Π. Μακαβέλου

Τηλ.: 27423 60112

 ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ.

ΣΧΕΤ. : Η Εγκύκλιος 6 (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ.Υπ.&Μετ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα :

[…….1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. 2. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης, ως άνω, στο τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορίστηκε στην σχετική ανακοίνωση. 3. Η κλήρωση και η επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή από τον κατάλογο που περιλαμβάνει τα προς κλήρωση μέλη-τεχνικούς υπαλλήλους, όπως έχει προκύψει με βάσει τα κριτήρια του άρθρου 4 για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. ……………4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών…..]

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ορισμού μίας διμελούς ή τριμελούς Επιτροπής υπαλλήλων έτους 2019, για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Μη.Μ.Ε.Δ. [για ανοικτές διαδικασίες και όχι συνοπτικούς διαγωνισμούς].

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τις διατάξεις της § 4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4841)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Ορίζει την Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017 ΥΑ, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

 Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ. έτους 2019.
     
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ Μηχ/κών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας & Περ/κής Ανάπτυξης

  1. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών
2. ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Περιβαλλοντολόγων   2. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών
3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ5 Μηχανολόγων  Μηχανικών   3. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών

 

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 366/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος  Σπυρίδων Σταματόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ1.        Μυττάς Ιωάννης2.        Ζάρκος Δημήτριος3.        Μπουζιάνη Βασιλική4.        Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-12-2018

Print Friendly, PDF & Email