366/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31ης/25.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 366/2018

Περίληψη : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης για την Αγορά ακινήτου όμορου της πλατείας                Τ.Κ. Καισαρίου, ιδιοκτησίας Γεωργίου Κωστούρου, για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10146/21.09.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης 14. Γεώργας Χρήστος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16 . Ραυτόπουλος Γεώργιος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κελλάρης Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Τσιάνος Ιωάννης 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα
5. Μαυραγάνη Κυριακή 6. Νανόπουλος Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Λαλιώτης Γεώργιος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο  

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης για την Αγορά ακινήτου όμορου της πλατείας Τ.Κ. Καισαρίου ιδιοκτησίας Γεωργίου Κωστούρου, για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 250 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου όμορου της πλατείας Τ.Κ. Καισαρίου ιδιοκτησίας Γεωργίου και Νικολάου Κωστούρου, για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου .

Β. Την αριθ. 12/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   6 / 17-07-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης: 12 / 2018

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου στην Πλατεία

ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Iουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7238/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Τσιάνος           (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

2.- Ιωάννης         Μυττάς               (Μέλος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

6.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου στην Πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου» ανέφερε τα εξής:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου κ. Ράπτης Νικόλαος, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασή του, όπου μας γνωρίζει ότι: «H Τοπική Κοινότητα Καιασαρίου, παρουσιάζει έλλειψη χώρων συγκέντρωσης, συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η απόκτηση χώρου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συγκεντρώνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή προκειμένου να εκφράσουν σκέψεις, απόψεις προκειμένου να ψυχαγωγηθούν. Για το σκοπό αυτό ως πλέον ενδεδειγμένη λύση εμφανίζεται η απόκτηση του όμορου στην πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου, καθ’ ότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση στο κέντρο του χωριού.»

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Ι. Μυττά ο οποίος δεν ψηφίζει για την αγορά του εν λόγω ακινήτου)

1.- Γνωμοδοτεί- συναινεί και εγκρίνει όπως ο Δήμος Σικυωνίων, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει η αγορά του όμορου στην Πλατεία ακινήτου ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.» και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-7- 2018

Ο   Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. Το από 20-7-2018 Πρακτικό Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης το οποίο και ακολουθεί :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

Σήμερα την20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

 1. Χρυσικό Παύλο Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
 2. Ράπτη Νικόλαο Πρόεδρο                                                                                                                                                                                                                                 Τ.Κ. Καισαρίου ως μέλος,
 3. Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 03/10-01-2018       Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 482/14-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την καταλληλότητα & την εκτίμηση ακινήτων, και καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε για την καταλληλότητα του και να εκτιμήσουμε την αξία του σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.

Επισκεφθήκαμε το ακίνητο στην Τ.Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπ΄όψη, τις διατάξεις του άρθρου 7 & 9 του ΠΔ 270/81,τα άρθρα 186,191,201 του 3463/2006, το τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κελλάρη που αναφέρει, ότι το οικόπεδο έχει εμβαδόν 79,09 τμ, βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Καισαρίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων και είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο.

Εντός του οικοπέδου βρίσκεται διόροφη οικοδομή, με εμβαδόν ισογείου35,34τμ και εμβαδόν ορόφου 33,43τμ., η οποία έχει υπαχθεί σε ρύθμιση αυθαιρέτων, με την υπ΄αρ. δήλωση 3197534.

Το ακίνητο σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 5.468/19-11-2008 Πράξη Γονικής Παροχής   ανήκει στον : Γεώργιο Κωστούρο του Νικολάου.

Έχοντας υπ΄όψη την υπ΄αριθμό 250/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της Αναγκαιότητας της Αγοράς και τα παραπάνω στοιχεία.

Η Επιτροπή Καταλληλότητας, θεωρεί ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο & διαθέσιμο λόγω της θέσης του και εξυπηρετεί την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, αναβαθμίζοντας την κοινωνική ζωή με δημιουργική ενασχόληση, των κατοίκων του Καισαρίου.

Σύμφωνα με τα φύλλα υπολογισμού αξίας της ΔΟΥ, της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη, το κτίσμα εκτιμάται στο ποσό των 22.529,05€ ευρώ, για την τουαλέτα στο ποσό 104,62€ ευρώ και το οικόπεδο στο ποσό των 2.372,70 ευρώ.

Άρα η αξίασυνολικά είναι :25.006,37 ευρώ.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή:

                                                                         Η   Επιτροπή

                 Χρυσικός Παύλος

Ράπτης Νικόλαος  

   Στούκας Νικόλαος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την αριθ. 3/2018 απόφαση της Τ.Κ. Καισαρίου
 • την αριθ. 250 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • την αριθ. 12/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • το από 20-7-2018 Πρακτικό Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ιτο από 20-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας & Εκτίμησης Αγοράς Ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Καισαρίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων,  όμορο της πλατείας της Τ.Κ. Καισαρίου ,εμβαδού οικοπέδου79,09 τμ, εντός του οποίου βρίσκεται διόροφη οικοδομή με εμβαδόνισογείου 35,34 τ.μ. εμβαδόν ορόφου 33,43 τ.μ. (η οποία έχει υπαχθεί σε ρύθμιση αυθαιρέτων με την υπ΄αριθ. δήλωση3197534), ιδιοκτησίας Γεωργίου Κωστούρου του Νικολάου, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 5.468/19-11-2008 Πράξη Γονικής Παροχής) .

2. Το προαναφερόμενο ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο και διαθέσιμο για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού και συγκριμένα, τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου (το οποίο έως και σήμερα δεν διαθέτει η Τοπική Κοινότητα), λόγω της θέσης του, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού και είναι προσβάσιμη από όλους τους κατοίκους, ως εκ τούτου η αγορά του συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη καθώς θα ωφελήσει τα μέγιστα τους κατοίκους και όλη την περιοχή, εξυπηρετώντας άμεσες ανάγκες τους, μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο μέλλοντα και αβέβαιο.

3. Καθορίζει την απευθείας αγορά του παραπάνω ακινήτου στο συνολικό ποσό των 25.006,37 € το οποίο κατανέμεται ως εξής :

 • οικόπεδο 2.372,70 €
 • κτίσμα 22.529,05 €
 • τουαλέτα 104,62 €

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 366/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.09.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email