365/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

32η/26.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

365/2022

  Α’  θέμα προ ημερησίας διάταξης

Υποβολή σύμφωνης γνώμης (πρώτο στάδιο) και αποδοχή ανάληψης

υλοποίησης της δράσης στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 26η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16625/21.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασιλ. -Μυττάς Ιωάννης -Ζαχαρόπουλος Νικ.
απόντες:   – Μαστοράκης Δημητ. – Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780.

Η χρηματοδότηση του Δήμου μας,  θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την πρόσκληση (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022) οδηγό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποβολής προτάσεων δράσεων, προκύπτει η υποχρέωση υποβολής σύμφωνης γνώμης (πρώτο στάδιο) και αποδοχή ανάληψης υλοποίησης των δράσεων που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου.

4.1 Δράση για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 21.100,00€
δήμος id αρ. ΚΕΠ tablets για wallet θέσεις εργασίας Back Office Σύνολο Η/Υ εκτυπωτές
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 434206 3 1.500,00€ 8 9 17 13.600,00€ 6.000,00€
   
4.2 Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια  tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή των εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχομένων υπηρεσιών 600,00€
δήμος id αρ. ΚΕΠ tablets Αξιολόγησης Ποσό Σύστημα προτεραιότητας Σύνολο Σχόλια
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 434206 3 3 600,00€   0,00  
 
4.3 Δράση για εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ 71.691,84
δήμος id αρ. ΚΕΠ REBRANDING
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 434206 3 71.691,84€

 

Γενικό σύνολο δράσεων (4.1) (4.2) & (4.3) χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ με ΦΠΑ
93.391,84€ 22.414,04€ 115.805,88€
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προβλέπεται η επιχορήγηση του δήμου σε ποσοστό 30% επί

του συνόλου του προϋπολογισμού που του αναλογεί.

28.017,55€ 6.724,21€ 34.741,76€

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την πρόσκληση με αρ. πρωτ. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 οδηγό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • την με ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • την με ΑΔΑ: 6ΒΗΨ46ΜΤΛΡ-ΙΓΧ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει την υποβολή σύμφωνης γνώμης (πρώτο στάδιο) και αποδέχεται την ανάληψη υλοποίησης των δράσεων (4.1) (4.2) & (4.3) στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και τον οδηγό του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του Έργου όπως αναλύεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 365/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

 

Print Friendly, PDF & Email