364/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

364/2022

  16ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ή ΜΗ  επίλυση διαφοράς με

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μετά από γνωμοδότηση.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 11/10/2022 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Βρέντα Παναγιώτας,  σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της κυρίας Παπαργυρίου Αικατερίνης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 251/2022 (6ΤΘΚΩ1Θ-ΘΩΚ) απόφαση ΟΕ
  • την με αρ. πρωτ. 14363/15-9-22 υποβληθείσα αίτηση
  • την 347/2022 (9Ξ4ΚΩ1Θ-0ΜΠ) απόφαση ΟΕ
  • την από 11/10/2022 γνωμοδότηση δικηγόρου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Κάνει δεκτό το αίτημα της Παπαργυρίου Αικατερίνης για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, κατά συνέπεια ανακαλεί την 251/2022 προηγούμενη απόφαση .

 

Β. Προτείνει την προσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 364/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email