364/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 364/2021   20ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (24) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.449/08-11-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08.11.2021,

09.11.2021,

11.11.2021,

12.11.2021,

13.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.451/08-11-21 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

09.11.2021,

10.11.2021,

12.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.453/08-11-21 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10.11.2021. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

4. ΥΣ.458/11-11-21 ΚΗΙ-5519 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 12.11.2021. ΚΟΡΙΝΘΟΣ μεταφορά απογραφικού υλικού
5. ΥΣ.460/11-11-21 ΚΗΗ-5468 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11.11.2021. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ

(Εθν. Ανεξαρτησίας 107)

υπηρεσιακούς λόγους

 

6. ΥΣ.462/11-11-21 ΚΗΗ-2925 ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12.11.2021. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ μεταφορά πίσσας
7. ΥΣ.464/12-11-21 ΚΗΗ-2917 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 15.11.2021,

16.11.2021,

17.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021,

20.11.2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

8. ΥΣ.466/12-11-21 ΚΗΗ-5482 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15.11.2021,

16.11.2021,

17.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021,

20.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
9. ΥΣ.468/12-11-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

15.11.2021,

16.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021,

20.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.470/12-11-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.11.2021,

16.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021,

20.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.472/12-11-21 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16.11.2021,

19.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.474/12-11-21 ΚΗΗ-5489 ΓΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

15.11.2021,

16.11.2021,

17.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
13. ΥΣ.476/12-11-21 ΚΗΙ-5504 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.11.2021,

16.11.2021,

17.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.478/12-11-21 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

15.11.2021,

16.11.2021,

17.11.2021,

18.11.2021,

19.11.2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
15. ΥΣ.490/19-11-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22.11.2021,

23.11.2021,

24.11.2021,

25.11.2021,

26.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.492/19-11-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 22.11.2021,

23.11.2021,

24.11.2021,

25.11.2021,

26.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.494/19-11-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 22.11.2021,

23.11.2021,

24.11.2021,

25.11.2021,

26.11.2021,

27.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
18. ΥΣ.496/19-11-21 ΚΗΗ-5460 1]ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

2]ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22.11.2021,

23.11.2021,

25.11.2021.

26.11.2021,

27.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.498/19-11-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22.11.2021,

23.11.2021,

25.11.2021,

26.11.2021,

27.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.500/19-11-21 ΚΗΗ-2917 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22.11.2021,

23.11.2021,

25.11.2021,

26.11.2021,

27.11.2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

21. ΥΣ.502/19-11-21 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

22.11.2021,

24.11.2021,

25.11.2021.

 

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
22. ΥΣ.504/19-11-21 ΚΗΥ-2211 ΜΥΤΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

23.11.2021,

26.11.2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.506/23-11-21 ΚΗΗ-5460 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24.11.2021. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

24. 16405/23-11-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

24.11.2021. ΑΙΓΑΛΕΩ

Α.ΚΑΟΥΣΣΗΣ ΑΕ

(Ιερά Οδός 162)

υπηρεσιακούς λόγους

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 364/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email