364/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 364/2020   Θέμα 1ο

Κατάρτιση (σχεδίου) π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 05/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προέβει στην έγκριση του προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την από 03/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                             Αριθ.Αποφ. 05/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 04/08-12-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου,ύστερα από την αριθμ. πρωτ:12573/03-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω επτά (7) μέλη, ήτοι:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος                                       1.   Σώκος  Δημήτριος
 2. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική          
 3. Θελερίτης Γεώργιος  
 4. Τσιόγκας Νικόλαος 
 5. Τσολάκος Γεώργιος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                            ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ: Δ.Υ.                                                                                                                                   Εκτελεστική Επιτροπή

               

                                                                                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                                                                                                 –  κ. Δήμαρχο

                                                                                                                                                                 – κ. Αντ/ρχο Οικ/κών

                                                                                                                                                                 –  κ.  Γ. Γραμματέα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

Με την υπ’ αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3170) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2021 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των ντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Ε.Ε. συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3170) Κ.Υ.Α Κ.Υ.Α, ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται προς το παρών αυξήσεις και οι συντελεστές θα παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους. Εξαίρεση αποτελεί η αύξηση των αρδευτικών τελών για το αρδευτικό έργο Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα έξοδα λειτουργίας του συγκεκριμένου αρδευτικού έργου.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2021 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2020, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ.

Τέλος η υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, προσχέδιο των πινάκων εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2021 που κατάρτισε η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα καθώς και σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που κατάρτισε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.

Κιάτο,  03 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει ως έχει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021, σύμφωνα με τη εισήγηση  της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 05/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   08-12-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει,
 • την υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23.07.2020 (Β’ 3170) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της §1 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (Α΄18), να παράσχει τη γνώμη επ΄ αυτού.
 • την 5/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας,
 • την από 03/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Λέγγα Μάρκου & Κατσιμπούλα Αντωνίου.

 

Α. Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 5/08.12.2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και την από 03.12.2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Υπηρεσία για δικές της ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 364/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email