364/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 36ης /11.12.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  364/2019

 

Περίληψη: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 14878/06.12.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24  μέλη δηλαδή:

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Α π ό ν τ ε ς:
1. Γαλάνης Βασίλειος 2. Μαστοράκης Δημήτριος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 13.Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)    
Α π ό ν τ ε ς:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
       
Αποχωρήσεις:  Ν. Ζαχαρόπουλος μετά το 1ο θέμα Κ. Συριάνος  μετά το 5ο θέμα Ν. Παπαβασιλείου μετά το 6ο θέμα
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

 

Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικού  Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2020», εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την αριθ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  1. Το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναλυτικά αναφέρεται στο αποφασιστικό της παρούσας .

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
  • το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2020 , – και
  • τη διαλογική συζήτηση  των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά  Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων,  κ.κ.:

Μ. Λέγγα,  Κ. Συριάνου,  Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα,  Δ. Παπαγεωργίου, Γ. Ρουμπέκα, Α. Κατσιμπούλα, Ν. Παπαβασιλείου, Π. Μπακόλια,  Ε. Χουσελά, Β. Νανόπουλος

 

Εγκρίνει,  το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων,    ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020  
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     
1 00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 17.152,12 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Δ.Σ.: 285/2017 , ΕΓΚΡ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ: 278495/7-11-2017 , ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002705526
2 00.6737.011 Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 47.496,32 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ  Α.Δ.Σ.: 249/2017 , ΕΓΚΡ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ: 235068, 210500/3-10-2017 , ΣΥΜΒΑΣΗ: 17SYMV002053459
3 00.6737.012 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ»  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 10.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 ΑΑΥ
4 00.6737.013 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ] (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.930.000,00 € Aπό: α)  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871)= 1.000.000,00€ , β)  ΣΑΤΑ  2011= 769,49€ ,   γ)   ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}= 2.154,81€ , δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015= 10.131,38€  ε)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016= 59.642,50€ στ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017= 69.319,17€ ζ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018= 228.849,26€ η)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019= 320.630,00€ θ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=  50.000,00€ ι)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 με ποσό= 7.654,77 € κ)  Τέλη Διαφήμισης 2017 =  6.739,85€  λ)  Ιδίους Πόρους=  170.748,83 € μ)   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ = 1.843,09€   ν) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία = 400,00€   ξ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 =  687,23€ ο)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ =  11,06€  και π)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ = 418,56€  
    ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    2.004.648,44 €    
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
5 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 37.455,76 € (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=11.888,32€ + Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=25.567,44€)  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 37.455,76 €    
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
6 25.7336.003 Aντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Συνεχιζόμενο) 29.016,00 € ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: 5/2018     Α.Ο.Ε.: 229/2018     ΕΓΚΡ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ: 147812/03-08-2018 , ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV00003637940
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 29.016,00 €    
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
7 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.918,06 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) Α.Δ.Σ.: 110/09-06-2013    ΣΥΜΒΑΣΗ:             3424/05-08-2013
8 30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους 50.000,00 € ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ  
9 30.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 68.961,47 € {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου  Αστική Αναζωογόνηση 2018 ΜΕΛΕΤΗ: 1/2017       ΣΥΜΒΑΣΗ 4248/11-4-2019  
10 30.7325.004 Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης} (ΣΥΝ/ΝΟ) 77.979,09 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018)       ΣΥΜΒΑΣΗ  11306/24-9-2019  
11 30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 40.914,90 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ   
12 30.7322.010 Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.762,88 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 ΜΕΛΕΤΗ: 8/2018     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003847241
13 30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.165,44 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 ΜΕΛΕΤΗ: 3/2015     ΣΥΜΒΑΣΗ: 15SYMV003433432
14 30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)              40.961,21 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 5/2019     ΑΟΕ 188/2019
15 30.7331.001 Αποκατάσταση ζημιών Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Μουλκίου              19.956,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 8/2019     
16 30.7326.001 Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)             51.792,21 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗ: 22/2019     ΑΟΕ 226/2019
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 406.411,26 €    
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
      0,00 €    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €    
45    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
17 45.7326.001 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 46.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 46.000,00 €    
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
18 61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 170.558,50 € Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΛΕΤΗ: 22/2014     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003635242
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  170.558,50 €    
62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
19 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  3.359.609,18 €    
64  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
20 64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην  Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 106.997,78 € Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΛΕΤΗ: 27/2014     ΣΥΜΒΑΣΗ: 15SYMV003259892
21 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 216.923,69 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572 ΜΕΛΕΤΗ: 21/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003003670
22 64.7336.002 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 35.234,85 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572 ΜΕΛΕΤΗ: 23/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003306692
23 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (Συνεχιζόμενο) 236.187,91 €                      Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΛΕΤΗ: 50/2011     ΣΥΜΒΑΣΗ: 15SYMV003409702
24 64.7333.001 Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια  του  Δήμου Σικυωνίων  και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο  που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 153.172,59 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571) ΜΕΛΕΤΗ: 5/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 17SYMV002021000
25 64.7333.002 Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 23.870,03 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571) ΜΕΛΕΤΗ: 22/2017     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV003129922
26 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 577.931,06 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 9/2016     ΣΥΜΒΑΣΗ: 18SYMV002635460
27 64.7341.013 Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση Λίμνη-Αμπέλια, Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006132446 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 383.735,06 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 24/2014     ΑΟΕ 3/2019
28 64.7341.014 Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση-ασφ/στρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων – (Β’ Ειδικός Προϋπ/σμός), Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006173647 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 399.081,28 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2011     ΣΥΜΒΑΣΗ 12461/16-10-2019
29 64. 7341. 015 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός ΟΠΣ 5029329} – (ΕΣΠΑ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)           700.000,00 € ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: 2/2018    
30 64. 7341. 016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-       2.400.000,00 € ΕΣΠΑ=2.103.337,44 +ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2020=296.662,56 ΜΕΛΕΤΗ: 1/2018    
31 64.7331.001 Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 115.207,95 € Από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. ΣΑΕ 055=114.600,00€ + Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=0,57€ + Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=607,38€ ΜΕΛΕΤΗ: 7/2018          ΣΥΜΒΑΣΗ 14441/8-2-2019
32 02.64.7323.001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)           848.889,33 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:21/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 9095/30-7-2019
33 02.64.7323.002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}           920.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I = 868.000,00 € + ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 =  52.000,00 €  
34 02.64.7326.001 Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)           800.000,00 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:9/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 9957/23-8-2019
35 02.64.7326.002 Άμεση αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π. Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)           171.992,00 €  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:2/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 8297/11-7-2019
36 02.64.7326.005 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση  του έργου “Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού” {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}       1.200.000,00 €  ΣΑΕ  571  
37 02.64.7331.002 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στη θέση {ΕΞΟΧΙΚΟ} της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού            96.500,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
38 02.64.7331.003 Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ            50.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
39 02.64.7323.003 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)           100.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
40 02.64.7323.004 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ           100.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
41 02.64.7323.005 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ           100.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
42 02.64.7336.003 Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 172.211,08  ΣΑΕ 871 ΜΕΛΕΤΗ:3/2019          ΣΥΜΒΑΣΗ 8295/11-7-2019
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  9.907.934,61 €    
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
70      ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
43 70.7331.003 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 39.128,47 € (Από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=15.598,27 € + Από ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=23.530,20 € ) ΜΕΛΕΤΗ:23/2019          ΑΟΕ    227/2019
44 70.7331.004 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 206.930,82 € (Από ΚΑΠ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=1.364,02 € + Από ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = 43.900,73 € + Από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00 €+  ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=45.516,07 €  +  ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = 69.150,00 €)  
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 246.059,29 €    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  16.207.693,04 €    
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η  
      2.004.648,44 € ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
      37.455,76 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
      29.016,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
      406.411,26 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
      0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
      46.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
      170.558,50 €  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
      3.359.609,18 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
      9.907.934,61 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
      246.059,29 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
      16.207.693,04 €    

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  364/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα`

Κιάτο 11.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email