364/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31ης/25.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 364/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10146/21.09.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης   14. Γεώργας Χρήστος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16 . Ραυτόπουλος Γεώργιος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κελλάρης Βασίλειος    
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Τσιάνος Ιωάννης 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Μαυραγάνη Κυριακή 6. Νανόπουλος Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Λαλιώτης Γεώργιος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19ο  

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις {Προμήθεια εντύπων (βιβλία ROADBOOKS προγράμματα, αφίσες) στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο 3ο RallyRegularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2018 που θα πραγματοποιηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή στην πόλη του Κιάτου }»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Στρατηγάκης Ευάγγελος
Α.Α. ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Σχεδιασμός Μακέτας {Μακέτα ROADBOOK} ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 150,00 150,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 150,00
ΦΠΑ (24%): 36,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    186,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Ηχητική & φωτιστική κάλυψη στην συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με την Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου (Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης ) της εκδήλωσης αναπαράστασης της καταστροφής της Σμύρνης και την άφιξη των εκδιωχθέντων Ελλήνων της καθ΄ημάς Ανατολής στις 16/9 στην παραλία της Νεαπόλεως Κιάτου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης στην συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με την Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου (Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης ) της εκδήλωσης αναπαράστασης της καταστροφής της Σμύρνης και την άφιξη των εκδιωχθέντων Ελλήνων της καθ΄ημάς Ανατολής στις 16/9 στην παραλία της Νεαπόλεως Κιάτου 1 806,45 806,45
  ΣΥΝΟΛΟ 806,45
  Φ.Π.Α. 24% 193,55
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00

 

Β’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φενεού (χωματουργικές εργασίες)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΡΟΥΓΚΑΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας-φορτωτής Η.Μ. 50 250,00 12.500,00
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 20 tn Η.Μ. 15 200,00 3.000,00
Συνολική αξία εργασιών (€):     15.500,00
ΦΠΑ (24%): 3.720,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 19.220,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας (χωματουργικές εργασίες) »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΑΡΛΑΣ Β. ΦΩΤΙΟΣ
  Α.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1 Εκσκαφέας-φορτωτής Η.Μ. 60 250,00 15.000,00
  2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 20tn Η.Μ. 25 200,00 5.000,00
  Συνολική αξία εργασιών : 20.000,00
  ΦΠΑ (24%) :    4.800,00
  Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη : 24.800,00
               
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες 21 24,00 504,00
ΣΥΝΟΛΟ: 504,00
ΦΠΑ (24%): 120,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 624,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες 21 24,00 504,00
ΣΥΝΟΛΟ: 504,00
ΦΠΑ (24%): 120,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 624,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών» από 28-04-2018 έως 28-08-2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Επισκευή & συντήρηση συντριβανιών

(πλατεία Λυσίππου & πλατεία Ελευθερίας)

         2

4 μήνες x 134,25 1.074,00
Συνολική αξία εργασιών (€):      1.074,00
ΦΠΑ (24%): 257,76
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):    1.331,76
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών» από 28-04-2018 έως 28-08-2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) ώρες 9 24,00 216,00
ΣΥΝΟΛΟ: 216,00
ΦΠΑ (24%):    51,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 267,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Προσαρμογής στον υπ’ αριθμό ΕΕ 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: EMERA V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ IKE
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (GDPR) Υπηρεσία 1 840,00 840,00
ΣΥΝΟΛΟ 840,00
Φ.Π.Α. 24% 201,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.041,60
             
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υλοποίηση Σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ” για τη λειτουργία του θεσμού ΚΕ.Π. ΥΓΕΙΑΣ»
  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)  
1 Υλοποίηση Σύμβασης με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ” για τη λειτουργία του θεσμού ΚΕ.Π. ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσία 1 500,00 500,00  
ΣΥΝΟΛΟ 500,00  
Φ.Π.Α. 24% 120,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 620,00  
                 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε.
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίαση 8 235,00 1.880,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.880,00
Φ.Π.Α. 24% 451,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.331,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ. ΙΩΑΚΕΙΜΑΡΟ
Α/Α Περιγραφή Εργασίας

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

( τεμ )

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1

Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων

Δημοτικών κτιρίων στο Κιάτο

50324100-3 29 20,00 € χ 1 φορά =   20,00 € 580,00 €
2 Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων κοινοτικών καταστημάτων Τοπικών Κοινοτήτων 50324100-3 16 20,00 € χ 1 φορά = 20,00 € 320,00 €
                       ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      900,00
Φ.Π.Α. 24 %    216,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.116,00

Γ’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2938

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή αλλαγή φίλτρων και λαδιών κινητήρα, τακάκια εμπρός, υαλοκαθαριστήρων, 2 σταυρών μετάδοσης κίνησης, επισκευή διαρροής ρεύματος 1 160,00 160,00
2 Ευθυγράμμιση 1 40,00 40,00
3 Επισκευή ελαστικού 1 20,00 20,00
  ΣΥΝΟΛΟ 220,00
  Φ.Π.Α. 24% 52,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 272,80

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υπερκατασκευής, αντικατάσταση βαλβίδας όπισθεν, λαδιών κινητήρα και φίλτρων, βαλβολίνων σασμάν 1 350,00 350,00
2 Επισκευή μεσαίας τριβής και σταυρών 1 282,26 282,26
  ΣΥΝΟΛΟ 632,26
  Φ.Π.Α. 24% 151,74
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 784,00

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5476

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή, εξαγωγή ρεζερβουάρ και επισκευή φλοτέρ, αλλαγή φίλτρων και λαδιών κινητήρα, τακάκια εμπρός, προθερμάνσεις 1 140,00 140,00
2 Επισκευή ελαστικού 2 20,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 180,00
  Φ.Π.Α. 24% 43,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 223,20

 

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 86393

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή ελαστικού-αντικατάσταση σαμπρέλας στους Καλλιάνους και στο Καίσαρι 3 100,00 300,00
2 Επισκευή ελαστικού με μασόν στο Καίσαρι 1 150,00 150,00
  ΣΥΝΟΛΟ 450,00
  Φ.Π.Α. 24% 108,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 558,00

5.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή ελαστικού στο σημείο εργασίας 3 80,00 240,00
2 Επισκευή ελαστικού στο αμαξοστάσιο 1 30,00 30,00
3 Εξαγωγή ζάντας και επανατοποθέτηση 1 40,00 40,00
  ΣΥΝΟΛΟ 310,00
  Φ.Π.Α. 24% 74,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 384,40

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση μπαταριών, βαλβολίνων σασμάν, λαδιών κινητήρα και φίλτρων 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00
  Φ.Π.Α. 24% 24,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 124,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Εξαγωγή-εισαγωγή μαχαιριού, κατασκευή γλύστρας και πύρων 2 300,00 600,00
2 Επισκευή σπειρωμάτων και διάφορα κολλήματα 1 40,00 40,00
3 Επισκευή αντλίας υπερκατασκευής 1 200,00 200,00
  ΣΥΝΟΛΟ 840,00
  Φ.Π.Α. 24% 201,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.041,60

2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 5460

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή βάκτρου μπουκάλας 1 150,00 150,00
2 Επισκευή και αλλαγή κεντρικού πύρου μπουκάλας αναβατορίου 1 200,00 200,00
3 Επισκευή μπουκάλας ανυψωτικού μηχανισμού 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 450,00
  Φ.Π.Α. 24% 108,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 558,00

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2917

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή αντλίας υπερκατασκευής 1 200,00 200,00
2 Αλλαγή σταυρού 1 40,00 40,00
3 Επισκευή λεβιέ ταχυτήτων 1 80,00 80,00
  ΣΥΝΟΛΟ 320,00
  Φ.Π.Α. 24% 76,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 396,80

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45066

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Ξεμπλοκάρισμα αντλίας νερού, καθαρισμός σωληνώσεων, επισκευή ψυγείου, αλλαγή βιδών ρύθμισης ύψους 1 380,00 380,00
  ΣΥΝΟΛΟ 380,00
  Φ.Π.Α. 24% 91,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 471,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Ανακατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών αυτοματισμών απορριμματοφόρου 1 900,00 900,00
  ΣΥΝΟΛΟ 900,00
  Φ.Π.Α. 24% 216,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.116,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107654

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση μεταλλάκτη 1 32,26 32,26
  ΣΥΝΟΛΟ 32,26
  Φ.Π.Α. 24% 7,74
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 40,00

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5520

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση δυναμό 1 30,00 30,00
  ΣΥΝΟΛΟ 30,00
  Φ.Π.Α. 24% 7,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 37,20

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή ντίζας γκαζιού στο Κρυονέρι και καθαρισμός φίλτρων αέρος 1 80,00 80,00
2 Έκτακτη επισκευή- αλλαγή γλύστρες μαχαιριού, ρύθμιση, γρασάρισμα 1 250,00 250,00
3 Έκτακτη επισκευή- αλλαγή λαδιών κινητήρα, φίλτρο λαδιού, πετρελαίου, αέρος εξωτερικό & εσωτερικό, γρασάρισμα 1 150,00 150,00
4 Έκτακτη επισκευή δοχείου περιστροφής, ρύθμιση, λίπανση, αλλαγή ρεγουλατόρων ρύθμισης συστήματος διεύθυνσης, ρύθμιση μαχαιριού 1 300,00 300,00
5 Έκτακτη επισκευή αλλαγή φίλτρων αέρος, καθαρισμός τροφοδοσίας πετρελαίου και αλλαγή φίλτρου, ηλεκτρολογικές εργασίες προβολέων, αλλαγή 2 μπαταριών 1 230,00 230,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.010,00
  Φ.Π.Α. 24% 242,40
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.252,40

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 86393

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση αριστερό μαρκούτσι τιμονιού στο Καίσαρι, εξαγωγή ψυγείων και πλύσιμο, πλήρωση αντιψυκτικού, γρασάρισμα, αλλαγή λαδιών κινητήρα, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου, αέρος, νεροπαγίδας 1 300,00 300,00
  ΣΥΝΟΛΟ 300,00
  Φ.Π.Α. 24% 72,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 372,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 364/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.09.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email