364/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                     ορθή επανάληψη

-απαλείφεται η λέξη οριστικής

                                                                                                                                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 364/2016

Περίληψη : Εξέταση της με αρ. πρωτ. 11993/10.08.2016 ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 11/2011 μελέτης της Τ.Υ. και έγκρισή του.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 18ο

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέταση της με αρ. πρωτ. 11993/10.08.2016 ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 11/2011 μελέτης της Τ.Υ. και έγκρισή του, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, , έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 30/08/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Ημερομηνία: 30/08/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εισήγηση επί ενστάσεως της «ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.» κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και έγκρισής του.

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 • Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

              α) Ανάδοχος: ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.

              β) Χρηματοδότηση: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

              γ)Αρ. Μελέτης.: 11/2011 (Α’ ΕΙΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 20-01-2015)

              δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 381.000,00 €

              ε) Ύψος δαπάνης:   215.983,54 € + ΦΠΑ 11.367,12 € = 227.350,66 €

              στ) Βεβαίωση περαίωσης: 13-11-2015

              ζ) Τελική επιμέτρηση:   07-04-2016

              η) Επιβλέποντες: Γ. Κόλλια, ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3, T. Χασιώτης, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

 • την αριθμ. 178/2016 Απόφαση Δ.Σ. περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
 • το από 03/08/2016 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. με το αριθμ.11695/03-08-2016 έγγραφό μας
 • το αριθμ. 11992/10-08-2016 έγγραφο του αναδόχου ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. περί επιστροφής αντιγράφων του Π.Π.Π.υπογεγραμμένα με επιφύλαξη
 • τη με αρ. 11993/10-08-2016 ένσταση της «ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.» κατά του Π.Π.Π.
 • το γεγονός ότι οι βλάβες που αναφέρονται στις παρατηρήσεις της επιτροπής στο Π.Π.Π. δεν δημιουργούν λειτουργικό πρόβλημα στο έργο, όμως εμφανίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως να επεκταθούν και να δημιουργήσουν προβλήματα βατότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας
 • το γεγονός, ότι παρά τη στενότητα χώρου και την αδυναμία κατασκευής ερείσματος και τοιχίου από σκυρόδεμα για την παροχέτευση των ομβρίων, ο εργολάβος όφειλε να προβεί σε σταθεροποίηση του εδάφους στα άκρα της οδού, ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

1. την απόρριψη της με αρ. 11993/10-08-2016 ένστασης της αναδόχου εταιρίας «ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.» κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

2. την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ως έχει.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 178/2016 απόφαση Δ.Σ. περί σύσταση αρμόδιας επιτροπής
 • την αρ. πρωτ. 11993/10.08.2016 ένσταση,
 • την από 30/08/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 11/2011 μελέτη,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1.Απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 11993/10.08.2016 ένστασης της αναδόχου εταιρίας «ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.» κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝτης αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ., ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

3. Καλεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για αποκατάσταση των βλαβών (§9 παρατηρήσεων πρωτοκόλλου) από τον ανάδοχο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 364/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email