363/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

363/2022

  15ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της Α125/2022 απόφασης

του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-2οΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

(προσφυγή ΛΑΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ) και ορισμός -δικηγόρου- .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τη γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου δυνάμει της 345/2022 απόφασης, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί για την άσκηση ένδικων μέσων (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. Α125/2022 απόφασης του 2ου Τμήματος  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Κορίνθου .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 239/02.07.2018 προσφυγής,
  • την Α125/2022 απόφαση Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 2οΤριμελές,
  • την σχετική γνωμοδότηση
  • την 345/2022 (6ΗΡΧΩ1Θ-Α0Χ) απόφαση ΟΕ
  • την 433/16303/17-10-2022 (66ΚΑΩ1Θ-11Ε) ΑΑΥ
  • τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α125/2022 απόφασης του 2ου Τμήματος -Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Κορίνθου, μετά και από την σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

Β. Ορίζει το δικηγόρος Τασούλη Γαβριήλ προκειμένου να συντάξει και καταθέσει έφεση, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου κατά της υπ’ αριθμ. Α125/2022 απόφασης του 2ου Τμήματος  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Κορίνθου καθώς και να παραστεί μετά υπομνήματος ως εκπρόσωπος του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της  έφεσης.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 714,24€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 363/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email