362/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

362/2022

  14ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων (αναίρεσης)

κατά της 224/2022 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

(έφεση Δήμου Σικυωνίων κατά «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»)

μετά από γνωμοδότηση (346/2022 ΟΕ) και

έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 230/2022 ορισμού -δικηγόρου-.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τη γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου δυνάμει της 346/2022 απόφασης, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και ως συμπροσβαλλόμενης κατά της 417/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Με την 230/2022 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ο δικηγόρος Τασούλης Γαβριήλ να καταθέσει, ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτηση αναίρεσης για την εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 114/ΤΜ114/2014 αγωγή
 • την 417/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
 • την 224/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου
 • την σχετική γνωμοδότηση
 • την 230/16121/13-10-2022 (9ΧΠΠΩ1Θ-Ω4Τ) απόφαση Δημάρχου
 • την 419/16034/12-10-2022 (ΨΔΘΔΩ1Θ-ΤΡ5) ΑΑΥ
 • τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και ως συμπροσβαλλόμενης κατά της 417/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου , μετά και από την σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

Β. Εγκρίνει ως έχει την 230/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται ο δικηγόρος Τασούλης Γαβριήλ προκειμένου να καταθέσει, ενώπιον του Αρείου Πάγου αίτηση αναίρεσης για την εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 503,44€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 362/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email