362/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 362/2020   Θέμα α’

προ ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 07/12/2020 εισήγηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 18213/29.09.2020 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
 3. Την υπ’ αριθμ. 17/2020 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου για την κατασκευή έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Ανοικτού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€ (50.000,00€ + 12.000,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών και στην εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού προκειμένου να διαμορφωθεί η υφιστάμενη υπαίθρια αθλητική υποδομή σε γήπεδο καλαθοσφαίρισης.
 4. Την υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη έργου της Τ.Υ. του Δήμου για την κατασκευή έργου με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων του  Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (1.209.677,42€ + 290.322,58€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και δη χρωματισμούς σε εξωτερικούς και εσωτερικούς  χώρους, ελαιοχρωματισμούς κάγκελων, εργασιών συντήρησης και επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων και λοιπές ενέργειες που συμβάλλουν στην βελτίωση  23 σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 5. Την υπ’ αριθμ. 19/2020 μελέτη έργου της Τ.Υ. του Δήμου για την κατασκευή έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Αύλειων Χώρων  Δ. Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 527.000,00€ (425.000,00€ + 102.000,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των αύλειων χώρων 12 σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 6. Την υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης ΑμΕΑ σε παράλιο χώρο κολύμβησης του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 54.241,00€ (30.800,00€ + 4.004,0€ ΦΠΑ 13% + 15.675,00€ + 3.762,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης μη μόνιμης υποδομής και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και του απαραίτητου και λοιπού εξοπλισμού  για την αυτόνομη, άνετη και ασφαλή πρόσβαση ΑμΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε μια παραλία της Δ.Ε. Σικυωνίων.
 7. Την υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο “ Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ ”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης:           «Συντήρηση Δημοτικών Ανοικτών Αθλητικών Χώρων, Σχολικών Μονάδων και Προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε Παράλιο Χώρο του Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:

Ομάδα Α: 2.089.000,00€ (1.684.677,42€ + 404.322,58€ ΦΠΑ)
Ομάδα Β: 54.241,00€ (46.475,00€ + 7.766,00€ ΦΠΑ)
Οριζόντιες Επικουρικές Δράσεις : 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ)
       
Συνολική Δαπάνη: 2.149.441,00€ (1.736.152,42€ + 413.288,58€ ΦΠΑ)
Επιλέξιμη Δαπάνη από το Πρόγραμμα : 2.115.541,00€ (1.706.152,42€ + 409.388,58€ ΦΠΑ)

 

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από πέντε -5- υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:    «Διαμόρφωση Ανοικτού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 62.000,00€ (50.000,00€ + 12.000,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο της Α’ Ομάδας, το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης.

2ο Υποέργο:    «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων του  Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (1.209.677,42€ + 290.322,58€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο της Α’ Ομάδας, το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των κτιρίων σε 23 σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων.

3ο Υποέργο:    «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Αύλειων Χώρων  Δ. Σικυωνίων» προϋπολογισμού 527.000,00€ (425.000,00€ + 102.000,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο της Α’ Ομάδας, το οποίο είναι Τεχνικό – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης των αύλειων χώρων σε 12 σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων.

4ο Υποέργο:    «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης ΑμΕΑ σε παράλιο χώρο κολύμβησης του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 54.241,00€ (30.800,00€ + 4.004,0€ ΦΠΑ 13% + 15.675,00€ + 3.762,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο της Β’ Ομάδας, το οποίο είναι Προμήθεια μιας ολοκληρωμένης μη μόνιμης υποδομής μετά των βοηθητικών της εγκαταστάσεων και του απαραίτητου και λοιπού εξοπλισμού  για την αυτόνομη, άνετη και ασφαλή πρόσβαση ΑμΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε παραλία της Δ.Ε. Σικυωνίων.

5ο Υποέργο:   «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο “ Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ”»  προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο των Κύριου Υποέργων της Α’ και Β’ ομάδας, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο : «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 

 1. Το 4ο Υποέργο, υπάγεται στην Ομάδα Β που αφορά σε «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης», γα την οποία, σύμφωνα με την  προαναφερθείσα Πρόσκληση ΑΤ10 της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ] το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για παρεμβάσεις που αφορούν σε μία (1) περιοχή, ανέρχεται σε 30.000,00€ (προ ΦΠΑ). Επομένως το  ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης ΑμΕΑ σε παράλιο χώρο κολύμβησης του Δήμου Σικυωνίων» και όπως αυτό διαμορφωθεί μετά την διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 

 1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 2.149.441,00€ (1.736.152,42€ + 413.288,58€ ΦΠΑ) και αιτούμενης χρηματοδότησης 2.115.541,00€ (1.706.152,42€ + 409.388,58€ ΦΠΑ) από τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».
 2. περί δέσμευσης κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου, του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου για την υπόψη προμήθεια, το οποίο υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που προσδιορίζεται στην  Πρόσκληση ΑΤ10 και όπως αυτό διαμορφωθεί μετά την διαγωνιστική διαδικασία.
 3. περί  εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • Την με Α.Π.: 18213/29.09.2020 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 2.149.441,00€ (1.736.152,42€ + 413.288,58€ ΦΠΑ) και αιτούμενης χρηματοδότησης 2.115.541,00€ (1.706.152,42€ + 409.388,58€ ΦΠΑ) από τον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

 

Γ. Δεσμεύεται για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου για την υπόψη προμήθεια, το οποίο υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που προσδιορίζεται στην  Πρόσκληση ΑΤ10 και όπως αυτό διαμορφωθεί μετά την διαγωνιστική διαδικασία.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 362/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email