362/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 35ης/22.09.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 362/2017

Περίληψη : Αποδοχή απόφασης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για δέσμευση ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , τη διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβαση στο Δήμο μας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση & Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, ΤΚ Μοσίας και ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00′ μεσημβρινή, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15643/22.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος    
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος  
25.Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή απόφασης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για δέσμευση ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , τη διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβαση στο Δήμο μας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση & Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, ΤΚ Μοσίας και ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»,υπενθύμισε το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4076/21.09.2017 (Ω9Ψ9465ΧΘΞ-527) απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με την οποία δεσμεύει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., τη διάθεση & μεταβίβαση αυτού στο Δήμο Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση & Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, ΤΚ Μοσίας και ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», και επειδή κρίνεται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση του ανωτέρω έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4076/21.09.2017 (Ω9Ψ9465ΧΘΞ-527) απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Θεωρεί τη συνεδρίαση κατεπείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Αποδέχεται την αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4076/21.09.2017 (Ω9Ψ9465ΧΘΞ-527) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με την οποία δεσμεύει το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , τη διάθεση & μεταβίβαση αυτού στο Δήμο Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση & Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, ΤΚ Μοσίας και ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 362/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email