362/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 362/2016

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 16ο

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, , έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 08/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, για την διεξαγωγή 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2016, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ.

*************************************

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και άρθρα 20, 22, 26, 28 και 79 του Ν.2362/1995) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00€ , η οποία ενισχύθηκε με το ποσό των 2.000,00€ με την 332/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.000,00€ και

η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

1) Συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2016», με το ποσό 1.500,00€ (Α.Δ.Σ.: 145/2016 & Π.Α.Υ. 247/2016)
2) Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Δόξα στις 9 Ιουλίου 2016, με το ποσό 2.000,00€ (Α.Δ.Σ.: 218/2016 & Π.Α.Υ. 272/2016)

3) Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 76η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση για το έτος 2016, που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κορίνθου στη Λίμνη Δόξα της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου μας, στις 16 και 17 Ιουλίου 2016, με το ποσό 1.000,00€ (Α.Δ.Σ.: 276/2016 & Π.Α.Υ. 300/2016)

4) Συνδιοργάνωση στρογγυλής τράπεζας για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος, με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, , στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, με το ποσό 1.500,00€ (Α.Δ.Σ.: 340/2016 & Π.Α.Υ. 319/2016)

Με επιστολή του η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας ζητά από τον Δήμο μας την συμμετοχή του στην διεξαγωγή 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2016, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ.

Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, της διεξαγωγή του 1ου Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2016, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη του ΚΙΑΤΟΥ, προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» όπως προαναφέραμε, υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€.

2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης και ειδικότερα την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμμετέχουμε με το ποσό των 1.000,00 €.

  1. 3.Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Κιάτο   8 Σεπτεμβρίου 2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

           Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου   & Προμηθειών                                    Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

           Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                      Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 322/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου)

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι   την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 1ο RallyRegularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2016, που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 με αφετηρία & τερματισμό το Κιάτο.

2. Π α ρ α χ ω ρ ε ί της αίθουσα Θεάτρου του Δημαρχείου για τις ανάγκες του κέντρου-γραμματείας του αγώνα.

Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης και ειδικότερα την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

3. Ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 1.000,00€ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6441 με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» που υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€. (Π.Α.Υ.: 322/2016) .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 362/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email