361/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

361/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 228/2022 ορισμού –δικηγόρου– για την κατάθεση

ένδικων μέσων κατά της 3/14-06-2022 (πρακτικό 5) απόφασης

της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 (προσφυγή κ.κ. ΣΑΛΩΝΙΚΗ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 228/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται η δικηγόρος Βρέντα Παναγιώτα να καταθέσει ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 3/14-06-2022 (πρακτικό 5) απόφασης της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας αναφορικά με προσφυγή των κ.κ. Σαλωνίκη .

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 342/2022 (ΩΤΜΤΩ1Θ-Χ3Σ) απόφαση ΟΕ για την ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων, στα αρμόδια δικαστήρια, κατά της υπ’ αριθμ. 3/14-06-2022 (5/Πρακτικό) απόφασης της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 αναφορικά με προσφυγή των Μαρίας & Ευαγγελίας Σαλωνίκη κατά της 47150,40274/28-3-22 απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που συμπαρασύρει και την 424/2021 (ΩΝΝΝΩ1Θ-4ΙΦ) απόφαση ΟΕ .
  • την 228/15999/11-10-2022 (ΨΨΨΚΩ1Θ-Τ24) απόφαση Δημάρχου
  • την 412/15987/11-10-2022 (ΨΓ9ΤΩ1Θ-ΩΙΨ) ΑΑΥ
  • τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει την 228/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται η δικηγόρος Βρέντα Παναγιώτα προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 3/14-06-2022 (πρακτικό 5) απόφασης της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, αναφορικά με προσφυγή των κ.κ. Σαλωνίκη, κατά της 47150,40274/28-3-22 απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που συμπαρασύρει και την 424/2021 (ΩΝΝΝΩ1Θ-4ΙΦ) απόφαση ΟΕ .

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 291,40€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 361/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email