360. 2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 67.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email