360/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

360/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση-  επί ζητημάτων

εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΙΑΤΟΥ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη ότι μετά από αιτήματα ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή της Νεάπολης Κιάτου, προκύπτει η ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει, στο σύνολο των ζητημάτων εισφοράς σε χρήμα, από την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΙΑΤΟΥ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 233/2022 (9ΤΠΝΩ1Θ-ΕΥΒ) όμοια απόφαση ΟΕ
  • την 432/16300/17-10-2022 (6ΛΔΨΩ1Θ-9Φ3) ΑΑΥ
  • τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κ. Ιωαννίδη Ιωάννη του  Φοίβου (ΑΜ ΔΣΑ 16766)  εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Πάνος Α. Νικολετόπουλος – Γιάννης Φ. Ιωαννίδης και Συνεργάτες»  (Αινιάνος 8 Αθήνα) προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων -γνωμοδότηση- επί ζητημάτων εισφοράς σε χρήμα, από την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΙΑΤΟΥ.

 

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται  (25,0) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 2.480,00€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη, όμοια απόφαση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 360/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email