360/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31ης/25.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 360/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α.Ε. για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ» της ΤΚ Κάτω Διμηνιού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10146/21.09.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης   14. Γεώργας Χρήστος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16 . Ραυτόπουλος Γεώργιος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κελλάρης Βασίλειος    
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Τσιάνος Ιωάννης 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Μαυραγάνη Κυριακή 6. Νανόπουλος Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Λαλιώτης Γεώργιος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 15ο  

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α.Ε. για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ» της ΤΚ Κάτω Διμηνιού», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/9/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

                                                                                  

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 21/09/2018

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου

Τηλ 27423-60105

Fax 27420-23562

Προς:

 1. 1.Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 2. 2.Δημοτικό Συμβούλιο

                                                                                                                               

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στην θέση Μπαλεϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων,επί δημοτικής οδού »

ΣΧΕΤ:     α) η αριθμ. 9961/18-09-2018 αίτηση του κου Βαλκάνου

                Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 65,73 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. 2.Το Π.Δ. 118/06 ΦΕΚ (119/16-6-2006)
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
 4. 4.Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970
 5. 5.Την αριθμό 3638/2015 απόφαση ΣτΕ
 6. 6.Την από 18/09/2018 αυτοψία της Υπηρεσίας μας
 7. 7. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα – σχέδιο   Γενικής διάταξης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων των μελετητών Α. Καλογεράκη μηχανολόγου μηχανικού & Θ. Μαρίνη πολιτικού μηχανικού όπου απεικονίζεται η πιο πάνω εγκατάσταση και το απόσπασμα χάρτου της ευρύτερης περιοχής που συνοδεύει αυτό,
 8. 8.την Τεχνική Έκθεση του μηχανολόγου Α. Καλογεράκη
 9. 9. την από 14 /09/2018 δήλωση ανάθεσης του κου Βαλκάνου Φώτιου προς τον κο Καλογεράκη Α. μηχανολόγο για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής μηχανολογικής εγκατάστασης κλπ
 10. 10.την από 14/09/2018 δήλωση ανάληψης του κου Καλογεράκη Α. από τον κο Βαλκάνο Φώτιο, της σύνταξης της μελέτης και επίβλεψης κατασκευής μηχανολογικής εγκατάστασης κλπ
 11. 11.την τεχνική έκθεση όπου αναφέρεται ότι:
  η εγκατάσταση θα λειτουργεί καθημερινά σε μία πρωϊνη βάρδια 8.30 – 16.00 .
 12. 12.ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης των 500 μέτρων από τα όρια οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την Δήλωση του Ν. 651/77 του πολιτικού μηχανικού Θ.Μαρίνη.

Και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτωντης εγκατάστασης της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στην θέση Μπαλεϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων,επί δημοτικής οδούμε τους εξής όρους:

 1. 1.Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. 2.Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας
 3. 3.Δια την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ότι ελήφθησαν τα ανωτέρω μέτρα για τη βελτίωση της συμβολής των οδών & την καλή κατασκευή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ( άρθρο 32 του ΒΔ 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06)
 4. 4.Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες : Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ και η Ρ-27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της πλευράς εξόδου, της διαμορφούμενης εισόδου- εξόδου του οικοπέδου.
 5. 5. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 6. 6. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακέςσυνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Τοπογραφικό διάγραμμα & σχετική Τεχνική έκθεση, δηλώσεις ανάθεσης –ανάληψης εκπόνησης μελέτης

 

 

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την 9961/18.09.2018 αίτηση,
 • το ανωτέρω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • το γεγονός ότι δεν υπάρχει η γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Αναβάλει το θέμα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 360/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.09.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email