360/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 360/2017

Περίληψη : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 302/2017 απόφαση Ο.Ε.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 34ο

Στο 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 302/2017 απόφαση Ο.Ε., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 302/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την από 23/08/2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 542/2016 (7Κ6ΟΩ1Θ-ΧΒΝ) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός & πλαίσιο δράσης Δήμου Σικυωνίων 2017),
  • την 8070/01.02.17 (7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την από 23/08/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 302/2017 (7Φ8ΜΩ1Θ-ΧΒΜ) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστών έργων & τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την αρ. 302/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναλυτικά ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

  τίτλος έργου
ποσό
1

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων Πρόγραμμα LIFESTYMFALIA (LIFE12 AT/GR/000275)}

Από LIFE έτους 2014=15.931,98€ + Από LIFE έτους 2015=30.968,02€                                              

Μείωση ποσού κατά 3.100,00€ προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014

46.900,00 €
2

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας) {Πρόγραμμα LIFESTYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

Από LIFE έτους 2014=3.100,00€ + Από LIFE έτους 2015=845,98€ + Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=38.172,00€+Από Ιδίους Πόρους=982,02€)

Αύξηση ποσού κατά 3.100,00€ προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014

43.100,00 €
Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 
1. Από Κ.Α. 02.70.7326.006 «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE-STYMFALIA(LIFE12 NAT/GR/000275)}», ποσού 50.000,00 € προερχόμενη από
-LIFE έτους 2014 με το ποσό των 19.031,98€,
-LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€,
 
μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 3.100,00 € προερχόμενη από LIFE έτους 2014 πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 46.900,00€ προερχόμενο από πιστώσεις
LIFE έτους 2014 με το ποσό των 15.931,98€,
LIFE έτους 2015 με το ποσό των 30.968,02€.

Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

3.100,00€

 
1.1 Στον Κ.Α.02.70.7326.009 «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας) {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» εγγράφει ποσό 3.100,00€ προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2014, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 40.000,00€ προερχόμενη από
-LIFE έτους 2015 με το ποσό των 845,98€,
-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016,   38.172,00 €,
-Ιδίους Πόρους με το ποσό των 982,02€,
 
διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 43.100,00€ προερχόμενη από πιστώσεις
-LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.100,00 €,
-LIFE έτους 2015 με το ποσό των 845,98 €,
-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, 38.172,00€
– Ιδίους Πόρους με το ποσό των 982,02€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 360/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email