36/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   36/2023

Περίληψη:  Επί της αριθ. 1/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγ. Βάλτου με θέμα: «Ορισμός  προσωρινής διοίκησης Τ.Ο.Ε.Β.  Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

14ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 14ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 1/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγ. Βάλτου με θέμα: «Ορισμός  προσωρινής διοίκησης Τ.Ο.Ε.Β.  Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη

του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου η οποία έχει ως ακολούθως .

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 01 / 31-01-2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου.

Αριθ. Απόφασης :  01 / 31-01-2023

 

ΘΕΜΑ :  «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ»

 

Στο Μεγάλο Βάλτο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε

υπό την προεδρία του κου ΣΤΑΘΗ Σωτηρίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Στούκας Νικόλαος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΣΤΑΘΗΣ Σωτήριος (Πρόεδρος)
 2. ΚΟΥΦΟΣ Δημήτριος Νικόλαος
 3. ΜΠΟΥΚΗΣ Παρασκευάς
 4. ΖΑΡΡΗΣ Μελέτιος
 5. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ Χρήστος

 

ΘΕΜΑ 1ο

 

1Η πρόταση

Πρόταση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου κυρίου Στάθη Σωτήριου ( προτεινόμενα ονόματα για την προσωρινή διοίκηση του Τ.Ο.Ε.Β. Μεγάλου Βάλτου) :

Τα ονόματα που προτείνονται είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΖΑΡΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟς ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

 

 

2Η πρόταση

Πρόταση του αρδευτικού συλλόγου:

Τα ονόματα που προτείνονται είναι τα εξής:

ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ο κύριος Καρατζούλης Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

 

Σε συνέχεια του 1ου Θέματος , ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τις παραπάνω προτάσεις.

Το σώμα αφού έλαβε υπ’όψιν του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Υπέρ της πρότασης του προέδρου για πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη,

Εγκρίνει την πρόταση του προέδρου και ορίζει  προσωρινή διοίκηση Τ.Ο.Ε.Β. Μεγάλου Βάλτου , τους κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΖΑΡΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟς ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου

ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 1/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα: «Ορισμός  προσωρινής διοίκησης Τ.Ο.Ε.Β.  Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου», ως κάτωθι:

                        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 1. Φραγκόπουλο Δημήτριο του Αναστασίου
 2. Φιακά Παναγιώτη του Νικολάου
 3. Μπούκη Κων/νο  του Αναστασίου
 4. Θανασενάρη Ανδρέα του  Χρήστου
 5. Κουφό Δημήτριο του Αναστασίου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1.     Ζουρνατζή Νέστωρα του Σωτηρίου
 2.  Ζαρρή  Μελέτη του Παναγιώτη
 3. Δουδούμη  Ευάγγελο του Γεωργίου
 4. Κελλάρη  Μιλτιάδη  του Γεράσιμου
 5. Σωτήρχο  Δημήτριο του Χρήστου

 

 

Β.  Ο ρ ί ζ ε ι, τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο  ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Γ.  Ε κ π ρ ό σ ω π ο ς, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, ο κ. Γεώργιος Μουτάφης.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 36/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email