36/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 6ης /22.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   36/2022

Περίληψη: Επί της αριθ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου»

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3763/18-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Λέγγας Μάρκος 14 Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος

 

19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22. Νανοπουλος Βασιλειος    
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β

 

2. Φιακάς Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Συριάνος Κων/νος                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
4. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 9. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  2. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου)
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 14. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 15. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
16. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 17.  Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 18. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 19. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)
20. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 21. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 22. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 25. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) . .
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθ. 4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.  η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                             

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/25-01-2021 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 4/2021

Θέμα : Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» έτους 2021.

Στο Κιάτο σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 20/21-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018 και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν έξι (6) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Τσιώτος Βλάσιος »
3.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος 3. Αδαμοπούλου Πατρινιά »
4.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος      Μαρία(Πατρίτσια)  
5.  Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος    
6.  Τσατσάνης Βασίλειος »    

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

                                                                                        Θέμα  4ο  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών την από 21-01-2021 εισήγησή του, για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
 2. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»: «Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από  τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου»,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης και με την οποίαορίζεται ότι στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου (εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου,
 5. την αριθ. 244/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ55Ω1Θ-ΛΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 195805/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΟΨΟΡ1Φ-5ΣΩ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. την αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως ισχύει.
 7. το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης,
 8. το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης,

Εισηγείται

τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2021, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος A’).
 5. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).
 6. Την αριθ. 244/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ55Ω1Θ-ΛΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 195805/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΟΨΟΡ1Φ-5ΣΩ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι περί εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Tην αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης.
 9. Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης.
 10. Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

και μετά από τη ψήφο των μελών του Δ.Σ. επί του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2021, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2021 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 25/01/2021

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ιτην  χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος  2022 και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα,

 

Β.  Η αποζημίωση χορηγείται   σύμφωνα με την αριθ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.   και τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

 

 

Γ.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»  για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 36/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email