36/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                  ΑΔΑ:60Ε9ΟΚ3Ξ-3ΡΛ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)                                                                  

 

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 13/15-12-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 36/2020

 

Περίληψη: Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης  (Δ.Ε Στυμφαλίας –Φενεού)στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 305/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03- 2020 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020).

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία  μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της αριθ.40 εγκυκλίου  του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος     Τσαμαντά Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική                         5. Πάτσιου Ιωάννα                                                                                                    6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                      6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κηρύσσοντας την συνεδρίαση  και εισηγούμενος  το 1ο θέμα πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το εξής: «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης  (Δ.Ε Στυμφαλίας –Φενεού)στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη».

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Το  αριθ. πρωτ: 307/14-12-2020 έγγραφο της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο  έχει σταλεί στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη  και αφορά  την παράταση σύμβασης  προμήθειας καυσίμων.
 • Την αριθ. πρωτ:308/ 14-12-2020 υπεύθυνη δήλωση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία δηλώνει, ότι συμφωνεί να παραταθεί η αριθμ. πρωτ:306/14-12-2020 σύμβαση μεταξύ της επιχείρησής του και του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων)  από την ημερομηνία λήξης της  για πέντε (5) μήνες  μέχρι 31-5-2021 και
 • Το από 14-12-2020 πρακτικό  Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών.

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει την παράταση της αριθμ. πρωτ:306/14-12-2020 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησης του κ. Μανιώτη Παναγιώτη για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 31-5-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2020 και υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Καλφαντή Βασιλική
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.    Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

    Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  16 Δεκεμβρίου  2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email