36/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

36/2020

Θέμα: Έγκριση της 37/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για σύνταξη κλήσης, λήψης ένορκης βεβαίωσης σε υπόθεση αγωγής Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων

1.

Λέγγας Μάρκος
  1.  
Τσολάκος Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 37/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για σύνταξη κλήσης, λήψης ένορκης βεβαίωσης σε υπόθεση αγωγής Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 37/2020 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 1864/26.02.2020, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε o δικηγόρος Ζαρρής Κωνσταντίνος, για σύνταξη κλήσης περί της λήψης ένορκης βεβαίωσης σε υπόθεση που αφορά αγωγή των κ.κ. Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),

  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),

  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),

  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

  • την 37/2020 (ΨΗΗ7Ω1Θ-Α5Ι) απόφαση Δημάρχου

  • την 107/1860/26.02.2020 (Ψ8ΦΜΩ1Θ-ΙΗ3) ΑΑΥ

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει ως έχει την 37/2020 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού του δικηγόρου Ζαρρή Κωνσταντίνου, για σύνταξη κλήσης περί της λήψης ένορκης βεβαίωσης σε υπόθεση που αφορά αγωγή των κ.κ. Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 93,00€ .

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

Δ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email